Windenergie en categorie 1.2 Bijlage I Chw

Vraag

Zijn de procedurele voordelen van afdeling 2, hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet (Chw) ook van toepassing op het vaststellingsbesluit van een gemeentelijk bestemmingsplan, waarin gronden worden bestemd voor de opwekking van windenergie?

Antwoord

Ja, hoewel de tekst van categorie 1.2, bijlage I Chw (tot 5 juli 2013 categorie 1.1) ook anders uitgelegd zou kunnen worden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat afdeling 2, hoofdstuk 1 Chw ook van toepassing is op het vaststellingsbesluit van een bestemmingsplan waarin gronden worden bestemd voor de aanleg of uitbreiding van productie-installaties voor de opwekking van windenergie. Randvoorwaarde is dat de aanleg of uitbreiding een vermogen van meer dan 5 MW omvat.

De verwijzingen in categorie 1.2, bijlage I Chw naar artikelen 9b Elektriciteitswet en 9e Elektriciteitswet hebben volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken betrekking op de aanleg of uitbreiding van de typen productie-installaties die daar genoemd worden en zijn niet slechts gericht op de vaststelling van een rijksinpassingsplan respectievelijk provinciaal inpassingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Deze denkwijze wordt ondersteund door jurisprudentie (o.a ABRvS 26 oktober 2011, nr. 201105225/1/H1 of zie jurisprudentie categorie 1.2).

Het is overigens wel verwarrend dat categorie 1.2, bijlage I Chw over windenergie gaat terwijl het daarin genoemde artikel 9b, eerste lid, onder a Elektriciteitswet wel gaat om productie-installaties voor duurzame elektriciteit met behulp van windenergie, maar het eveneens genoemde artikel 9b, lid 1, onder b Elektriciteitswet in ieder geval niet.