Provinciaal inpassingsplan en Crisis- en herstelwet

Vraag

Wanneer provinciale staten een provinciaal inpassingsplan vaststellen, is dan afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van rechtswege van toepassing?

Antwoord

Ja, in categorie 2.1 van bijlage I van de Chw is afdeling 3.5 van de Wro opgenomen. Op grond van artikel 1.1, lid 1, onder a van de Chw is dan afdeling 2 (procedures) van hoofdstuk 1 van de Chw van rechtswege van toepassing. Gedeputeerde staten hoeven dus geen apart besluit tot van toepassingverklaring van de Chw te nemen.

N.B. In het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan en in de bekendmaking moet vermeld worden dat het een besluit betreft waarop de Chw van toepassing is. Bovendien moet aangegeven worden, dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer mogen worden aangevuld (artikel 11 Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet).