Categorie 7.3 Bijlage I Chw

Hier vindt u informatie over de reikwijdte van categorie 7.3 Aanleg of wijziging van waterstaatswerken als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de waterkering of artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet van bijlage I Chw op basis van een uitspraak van de Rechtbank 's-Hertogenbosch.

De uitspraak (LJN: BO7595, Rechtbank 's-Hertogenbosch, AWB 10/1671) heeft betrekking op een verlening bouwvergunning en ontheffing voor het project "Dommel door Boxtel".
De bouwvergunning strekt tot (gedeeltelijke) uitvoering van een inrichtingsplan als bedoeld in artikel 148 van de Waterschapswet. In categorie 7.3 van Bijlage I Chw is als categorie van projecten waarop de Chw van toepassing is opgenomen de aanleg of wijziging van waterstaatswerken als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de Waterkering of artikel 5.4, eerste lid, Waterwet. Anders dan verweerder heeft gesteld volgt uit deze bewoordingen niet dat de wetgever als categorie besluiten alle besluiten tot aanleg of wijziging van waterstaatswerken heeft willen aanwijzen. De tekst van categorie 7.3 voornoemd verzet zich daartegen en de wetsgeschiedenis biedt de rechtbank geen aanknopingspunten om de door de wetgever genoemde categorieën extensief te interpreteren. De Chw is niet van toepassing.