Bekendmaking besluit en Chw

Vraag

Hoe maak ik in mijn bekendmaking van een besluit duidelijk dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is?

Antwoord

Door onderaan de bekendmaking van een besluit (zie het voorbeeld hieronder) de volgende alinea toe te voegen.

«NB. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.»

Voorbeeld bekendmaking vaststellingsbesluit bestemmingsplan
"Burgemeester en wethouders van gemeente x maken bekend dat het bestemmingsplan Y (planidentificatie....) op ...  door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op ....... Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn diverse wijzigingen aangebracht. Deze zijn vermeld in de Nota van Wijzigingen bij het raadsbesluit. Het bestemmingsplan ligt vanaf ... tot en met ... tijdens openingstijden voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis,...straat, te ....... Tevens is het plan in te zien op de websites www.gemeentex.nl en http://www.ruimtelijkeplannen.nl/.

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Degene die beroep heeft ingesteld kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op ....., tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Toelichting
Op grond van artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, vermeldt u in de bekendmaking, dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van deze wet van toepassing is. Verder moet duidelijk zijn dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat de beroepsgronden na de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.