Procedurele versnelling bij uitvoeringsbesluiten van bestemmingsplan WRO

Vraag

Kunnen de procedurele versnellingen van de Chw worden toegepast op uitvoeringsbesluiten (bijvoorbeeld aanlegvergunningen en binnenplanse ontheffingen) volgend uit een bestemmingsplan dat nog volgens de procedure van de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) is vastgesteld?

Antwoord

Ja, de procedurele versnellingen kunnen op de uitvoeringsbesluiten worden toegepast.

Dit is een gevolg van het overgangsrecht in de Invoeringswet Wro. Op grond van artikel 9.1.4, lid 1, van de Invoeringswet Wro wordt een bestemmingsplan dat nog is vastgesteld volgens de procedure van de WRO, vanaf dat moment dat dit plan onherroepelijk is geworden, juridisch gelijkgesteld met een bestemmingsplan als bedoel in art. 3.1 Wro.

De uitvoeringsbesluiten die na het moment van gelijkstelling worden genomen kunnen dan worden aangemerkt als besluiten die nodig zijn voor de ontwikkeling en verwezenlijking van gebieden krachtens afdeling 3.1 Wro. Daarmee vallen de uitvoeringsbesluiten onder categorie 3.1, bijlage I Chw. En kan er gebruik gemaakt worden van afdeling 2 (Procedures), hoofdstuk 1 Chw.