Milieu-effectrapportage en Ruimtelijke planvorming

Besluitvorming over ruimtelijke plannen vraagt om een integrale afweging tussen vele, soms tegenstrijdige, belangen. Maar alleen een zorgvuldige afweging is vaak niet voldoende. Juist het zoeken naar oplossingen is de uitdaging. Daarbij komen de verschillende belangen naast elkaar - in plaats van ten koste van elkaar - tot hun recht. Hierbij kan de milieu-effectrapportage (m.e.r.) een positieve rol spelen. De m.e.r. bij een bestemmingsplan of structuurvisie beoordeelt de ruimtelijke inpasbaarheid van maatschappelijke functies in relatie met elkaar. De m.e.r.:

  • beoordeelt van alternatieven vanuit het milieuperspectief
  • besteed aandacht voor locatiekeuze vanuit het milieuperspectief
  • kijkt buiten de grenzen van het plangebied

Lees meer

Ruimtelijke instrumenten

Structuurvisie

Een structuurvisie bevat een ruimtelijke visie op hoofdlijnen voor een gebied. De keuze voor ontwikkelingen wordt gemotiveerd vanuit het integrale beleid van de gemeente.

De ligging, omvang, complexiteit en het doel (consolideren of ontwikkelen) van structuurvisies kunnen erg uiteenlopen. Dit heeft invloed op de inhoud en vorm van het milieueffectrapport.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan borgt ruimtelijke belangen. Deze belangen worden integraal afgewogen. Onder andere aan de hand van milieuaspecten.

Als het bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk maakt, kan een m.e.r.  of (vormvrije) m.er.-meoordeling nodig zijn. Welke milieuonderwerpen van belang zijn, verschilt per gebied.

Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan

De omgevingsvergunning afwijken maakt ontwikkelingen mogelijk in afwijking van het bestemmingsplan. Bij de omgevingsvergunning afwijken volgens art. 2.12 lid 1 onder a onder 3o Wabo, kan sprake zijn van een m.e.r.(-beoordelings)plicht.

Coördinatie mer-plichtige plannen en besluiten

Bij meerdere plannen en/of besluiten voor dezelfde m.e.r.-plichtige activiteit of voor samenhangende m.e.r.-plichtige activiteiten kan coördinatie van de m.e.r.-procedure mogelijk zijn of zelfs verplicht. Er wordt dan één milieueffectrapport (MER) opgesteld. De rol van bevoegd gezag wordt ook gecoördineerd.

Meer informatie

Mer-scan

Moet u rekening houden met verplichtingen op het gebied van milieueffectrapportage? Met de mer-scan kunt u uitzoeken welke verplichtingen er voor uw plan of activiteit gelden.