Ruimtelijke toestemmingen Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Hier vindt u informatie over de ruimtelijke toestemmingen binnen de Wabo, vaak aangeduid als de Omgevingsvergunning 'Afwijken bestemmingsplan'. Er is geen helpdesk voor inhoudelijke (juridische) aspecten van de Wabo. Bedrijven en particulieren kunnen voor vragen over de Wabo en omgevingsvergunningen terecht bij hun eigen gemeente.

Voor het digitaal indienen is er het Omgevingsloket online (OLO). Daarvoor is wel een helpdesk beschikbaar. Zie de pagina's over OLO.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?

Ontwikkeling wetgeving

Ontwikkeling wetgeving

Voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vindt u hier een overzicht van wijzigingen:

Laatste aanpassing

Planologisch vergunningsvrij

Niet altijd is voor het afwijken van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning nodig. In Bijlage II Besluit omgevingsrecht, art. 2 wordt aangegeven in welke situaties er geen omgevingsvergunning nodig is.

Wettelijke afwegingskaders milieu

Bij de ruimtelijke toestemmingen van de Wabo speelt ook milieu een rol in de afweging. Hier vindt u een schematisch overzicht voor: