Afwijken bestemmingsplan en toetsen milieuregelgeving

Bij de verschillende ruimtelijke toestemmingen van de Wabo speelt ook milieu een rol in de afweging. Hier vindt u een schematisch overzicht van de afwegingskaders voor de aspecten geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid bij de ruimtelijke toestemmingen van de Wabo.

Voor deze milieuaspecten gelden in sommige gevallen namelijk wettelijke verplichtingen. Voor de andere milieuaspecten zijn er geen wettelijke verplichtingen die bij de ruimtelijke toestemmingen gehanteerd moeten worden. Voor deze milieuaspecten geldt de gebruikelijke positie in de ruimtelijke afweging.

Geluid

Overzicht afwegingskader geluid

Gezoneerd Industrie
terrein

Wegverkeer lawaai

Spoorweg
lawaai

Andere bron

Binnenplans
Afwijken

Beoordeling al bij bestemmings
plan

Beoordeling al bij bestemmings
plan

Beoordeling al bij bestemmings
plan

Beoordeling al bij bestemmings
plan

Afwijken bij AMvB aangewezen
gevallen

-kruimelgevallen (Bijlage II, art 4, 1 t/m 10, Bor)

Artikel 49 en 58 Wgh, mits langer dan 10 jaar1

Artikel 76a Wgh, mits langer dan 10 jaar1

4.2 Bgh, mits langer dan 10 jaar1

Geen toetsing aan Wgh

Afwijken bij AMvB aangewezen
gevallen

-tijdelijk afwijken voor een termijn van maximaal 10 jaar2 (Bijlage II, art 4, lid 11, Bor)

Geen toetsing aan Wgh

Geen toetsing aan Wgh

Geen toetsing aan Wgh

Geen toetsing aan Wgh

Buitenplans
Afwijken

Art. 48 en 58 Wgh, mits langer dan 10 jaar1

Art. 76a Wgh, mits langer dan 10 jaar1

4.2 Bgh, mits langer dan 10 jaar1

Geen toetsing aan Wgh

1 Deze voorwaarde volgt uit de betrokken bepalingen uit de Wgh.
2 Deze voorwaarde volgt uit de betrokken bepaling uit het Bor.

Bij het aspect geluid betreft de wettelijke verplichting het in acht nemen van de voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere waarde op basis van de Wet geluidhinder. Zie voor meer informatie Geluid: Wet geluidhinder.

Let op: als de Wet geluidhinder geen toets voorschrijft moet het bevoegd gezag het onderdeel geluid altijd nog toetsen aan de goede ruimtelijke ordening!

Luchtkwaliteit

Overzicht afwegingskader luchtkwaliteit

Effect project
op
luchtkwaliteit

Verandering
omstandigheden
ontvanger

Binnenplans Afwijken

Beoordeling al bij bestemmingsplan

Beoordeling al bij
bestemmingsplan

Afwijken bij AMvB
aangewezen gevallen

(Bijlage II, artikel 4, lid 1 t/m 8 en lid 10 Bor)

Geen toetsing

Goede RO
Art. 2 Besluit
gevoelige
bestemmingen1

Afwijken bij AMvB
aangewezen gevallen

-wijziging gebruik gebouwen (Bijlage II, artikel 4, lid 9, Bor)

-tijdelijk afwijken (Bijlage II, artikel 4, lid 11, Bor)

Art. 5.16 Wm (art. 2.8 Bor) Goede RO
Art. 2 Besluit
gevoelige
bestemmingen1

Buitenplans afwijken

Art. 5.16 Wm

Goede RO
Art. 2 Besluit
gevoelige
bestemmingen1

1 Het Besluit gevoelige bestemmingen is van toepassing op scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen bij rijks- en provinciale wegen.

Bij een project dat effect heeft op de luchtkwaliteit moet aannemelijk worden gemaakt dat het project aan één of een combinatie van de volgende voorwaarden voldoet (art. 5.16, lid 1, Wm):

  • Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde.
  • Een project leidt per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit
  • een project draagt slechts in ‘niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging.
  • Een project is opgenomen in, of past binnen, het NSL of een regionaal programma van maatregelen.

Zie voor meer informatie Luchtkwaliteit.

Externe veiligheid

Overzicht afwegingskader Externe veiligheid

Binnenplans Afwijken

(art. 2.12, lid 1, onder a, onder 1, Wabo)

Kruimellijst2


(art. 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wabo)

Buitenplans afwijken

(art. 2.12, lid 1, onder a, onder 3,  Wabo)

Bevi-bedrijven

Beoordeling al bij bestemmingsplan

PR: Art. 5 Bevi
GR: Art. 13 Bevi

PR: Art. 5 Bevi
GR: Art. 13 Bevi

Activiteitenbesluit-
bedrijven

Beoordeling al bij bestemmingsplan

Veiligheidsafstanden Activiteitenbesluit1

Veiligheidsafstanden Activiteitenbesluit1

Buisleidingen

Beoordeling al bij bestemmingsplan

PR: Art. 11 Bevb
GR: goede RO

PR: Art. 11 Bevb
GR: goede RO

Vuurwerk

Beoordeling al bij bestemmingsplan

Goede RO

Goede RO

Transport

PR: Art. 2 Bevt
GR: goede RO

PR: Art. 2 Bevt
GR: goede RO

PR: Art. 2 Bevt
GR: Art. 6 en 7 Bevt

1 In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten veiligheidsafstanden opgenomen. Deze afstanden moeten door het bedrijf in acht genomen worden en hebben in die hoedanigheid een plaats in de ruimtelijke onderbouwing.
2 Hieronder valt dus ook tijdelijk afwijken (Bijlage II, artikel 4, lid 11, Bor).

De wettelijke verplichtingen voor externe veiligheid kunnen het in acht nemen van grenswaarden zijn (bij plaatsgebonden risico), het in acht nemen van afstanden of om in de ruimtelijke onderbouwing een verantwoording te geven (groepsrisico).

Zie voor meer informatie Externe veiligheid: Wet- en regelgeving.