Planologisch vergunningvrij

Niet altijd is voor het afwijken van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning nodig. In Bijlage II Besluit omgevingsrecht, art. 2 wordt aangegeven in welke situaties er geen omgevingsvergunning nodig is.

Er gelden hierbij wel een aantal bijzondere bepalingen. Het aantal woningen mag bijvoorbeeld niet toenemen (behalve als het gaat om mantelzorg). Vergunningvrij afwijken van het bestemmingsplan kan vaak niet bij monumenten. Er moet rekening gehouden worden met veiligheidszones  en het is niet mogelijk bij een illegaal bouwwerk.

De bijzondere bepalingen staan in een aantal andere artikelen van bijlage II Besluit omgevingsrecht. In onderstaande tabel is aangegeven welke artikelen doorwerken in de vergunningplicht voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Tabel: Bor, Bijlage II en toepassing op vergunningplicht afwijken bestemmingsplan
artikel bijlage II Vergunningplicht afwijken bestemmingsplan Hoort bij
art. 1 Begrippen

art. 2

Activiteiten die afwijken van het bestemmingsplan
art. 4a, lid 1 Monumenten art. 2
art. 4a, lid 2 Beschermd stads- of dorpsgezicht art. 2
art. 5, lid 1 Aantal woningen art. 2
art. 5, lid 2 Illegale bouwwerken art. 2
art. 5, lid 3 veiligheidszones

art. 2, lid 3
art. 2, lid 22

art. 6 Bepalen hoofdgebouw art. 2
art. 7, lid 1 Bijzondere eis aan bouwwerk art. 2, lid 3
art. 7, lid 2 Extra bouwmogelijkheden mantelzorg art. 2, lid 3

Met de vergunningcheck van het Omgevingsloket online kunt u bepalen of een vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig is.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet