Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Op deze pagina vindt u informatie over het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro voorziet in de juridische borging van het nationaal ruimtelijk beleid. Het bevat regels die de beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen inperken, daar waar nationale belangen dat noodzakelijk maken.

In hoofdstuk 2 van het Barro is, om de nationale belangen te beschermen per onderwerp (één onderwerp per titel) aangegeven welke beperkingen er per welk (ruimtelijk) gebied gelden.

Overzicht nationale belangen in het Barro
Titel Wanneer in het Barro
Titel 2.1. Rijksvaarwegen 01-10-2012
Titel 2.2. Project Mainportontwikkeling Rotterdam 30-11-2011
Titel 2.3. Kustfundament 30-11-2011
Titel 2.4. Grote rivieren 30-11-2011
Titel 2.5. Waddenzee en waddengebied 30-11-2011
Titel 2.6. Defensie 30-11-2011
Titel 2.7. Hoofdwegen en landelijke spoorwegen 01-10-2012
Titel 2.8. Elektriciteitsvoorziening 01-10-2012
Titel 2.9. Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 01-07-2014
Titel 2.10. Natuurnetwerk Nederland 01-10-2012
Titel 2.11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament 01-10-2012
Titel 2.12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte) 01-10-2012
Titel 2.13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde 01-10-2012
Titel 2.14. Ruimtereservering parallelle Kaagbaan 01-02-2014

Een overzicht van de wijzigingen in het Barro vindt u op de Overzicht aangepaste regelgeving.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?