Wabo Ontwerp Terinzagelegging

Als burgemeester en wethouders niet het bevoegd gezag zijn, liggen deze stukken ook ter inzage in de gemeente waar de aanvrager het project grotendeels uitvoert. (Zie artikel 3.12, lid 3, Wabo.)