Wabo Ontwerp Kennisgeving

Een kennisgeving en een mededeling moet men ook in de Staatscourant plaatsen en langs elektronische weg beschikbaar stellen als de wet dat voorschrijft. (Zie artikel 3.12, lid 2, Wabo.)