Wabo Aanvraag Indiening aanvraag

Men kan een aanvraag ook langs elektronische weg indienen. (Zie artikel 4.1 Bor.) De aanvraag dient men in bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar de aanvrager het project grotendeels uitvoert. (Zie artikel 3.1, lid 1, Wabo.)