Procedure bestemmingsplan met MER en procedurele versnellingen Chw overzicht

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van alle handelingen per procedurele fase voor een bestemmingsplan waarbij men een Milieueffectrapport moet opstellen en waarop de procedurele versnellingen van de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing zijn. De meest linkse kolom geeft de procedurele fases in de juiste volgorde weer. In de middelste kolom staat de handeling per fase. In de meest rechtse kolom staan de belangrijke termijnen. Voor een meer gedetailleerd stapsgewijs overzicht kunt u de pagina stapsgewijs: procedure bestemmingsplan met MER en procedurele versnellingen Chw gebruiken.

De verschillende fasen in de procedure:

De informatie op deze pagina geldt niet voor:

Inleidende informatie

Bevoegde gezag
Het college van burgemeester en wethouders bereidt het bestemmingsplan voor. De basis hiervoor ligt in artikel 160, lid 1, onder b, Gemeentewet. Zie in het verlengde hiervan artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Dit volgt uit artikel 3.1, lid 1 en artikel 3.8, lid 1, onder e, Wet ruimtelijke ordening.

Voorbereiding

Handeling

Termijn

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders bereiden een bestemmingsplan voor en publiceren dit; ook elektronisch. Burgemeester en wethouders moeten de voorbereiding van een bestemmingsplan met een MER aangeven.

Opmerkingen bij deze fase in de procedure:

  • Het voorontwerpplan is niet in het schema opgenomen. Dat heeft geen wettelijke grondslag in de Wro.
  • Het voorbereidingsbesluit is niet in het schema opgenomen. Dat is een aparte procedure, geregeld in artikel 3.7 Wro.

Ontwerp

Handeling

Termijn

Voor
overleg

Burgemeester en wethouders overleggen met relevante bestuursorganen en plaatsen het resultaat in de toelichting. Voordat het MER wordt opgesteld overleggen burgemeester en wethouders met belangrijke adviseurs.

Inhoud en
onder
bouwing

Burgemeester en wethouders wegen relevante feiten en belangen tegen elkaar af en stellen bestemmingen, regels en toelichting op.

Kennis
geving

Burgemeester en wethouders publiceren de kennisgeving ook in de Staatscourant en elektronisch. Hierbij vermeldt men dat de Chw van toepassing is. Belangrijke partijen worden ingelicht. Als er geen ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, wordt apart kennisgegeven van het planMER.

Terinzage
legging

Burgemeester en wethouders leggen het ontwerpbesluit en de belangrijke stukken (ook elektronisch) ter inzage. Een MER is normaal gesproken klaar als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. De commissie m.e.r. kan hierover advies uitbrengen. Bij toepassing van de Chw geldt artikel 7.32, lid 5, Wm niet als men via artikel 7.2 Wm een MER opstelt.

Ziens
wijzen

Iedereen kan zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen. Een zienswijze kan ook op het MER betrekking hebben. 6 weken.

Vaststelling

Handeling

Termijn

Reactie op
zienswijzen

De beantwoording door burgemeester en wethouders van de zienswijzen dient als motivering van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan ook gewijzigd worden vastgesteld. In of bij het bestemmingsplan wordt in ieder geval vermeld hoe rekening is gehouden met het planMER.

Beslis
termijn
/besluit

De gemeenteraad beslist binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. De gemeenteraad moet hierbij uitgaan van een actueel planMER. Beslissen binnen 12 weken.

Kennis
geving

Burgemeester en wethouders publiceren de kennisgeving van het vaststellingsbesluit ook in de Staatscourant en elektronisch. Men vermeldt dat de Chw van toepassing is en welke gevolgen dit heeft.

Terinzage
legging

Burgemeester en wethouders leggen het vaststellingsbesluit en belangrijke bijbehorende stukken (ook elektronisch) ter inzage.

Opmerkingen bij deze fase in de procedure:

Beroep in eerste en enige aanleg bij de Raad van State

Handeling

Termijn

Inwerking
treding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na het aflopen van de beroepstermijn. Na afloop beroepstermijn, tenzij verzoek om voorlopige voorziening tijdens beroepstermijn.

Beroep

De termijn voor het indienen van een beroepschrift door belanghebbenden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bedraagt zes weken vanaf de dag na terinzagelegging van het besluit. De Chw beperkt het beroepsrecht van overheden. Het beroepschrift is niet-ontvankelijk als het geen beroepsgronden bevat. 6 weken.

Voorlopige
voorziening

Een belanghebbende die een beroepschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen waardoor het besluit nog niet in werking treedt. Besluit treedt niet in werking als dit binnen beroepstermijn van 6 weken gebeurd.

Relevante
stukken/
verweer
schrift

De gemeenteraad zendt de belangrijke stukken aan de bestuursrechter en dient een verweerschrift in.

Verschijning
ter zitting

De gemeenteraad kan door de bestuursrechter worden opgeroepen.

Uitspraak

Op het beroep moet de rechter bij toepassing van de Chw binnen zes maanden na binnenkomst van het beroepschrift beslissen. Binnen die periode vindt een zitting plaats. Na de zitting laat de uitspraak meestal hooguit nog zes weken op zich wachten. 6 maanden na binnenkomst beroepschrift. 6 weken na zitting.