Stapsgewijs: procedure bestemmingsplan met MER en procedurele versnellingen Chw

Op deze pagina vindt u een stapsgewijze procedureweergave voor een bestemmingsplan waarbij men een Milieueffectrapport moet opstellen. Ook zijn daarop de procedurele versnellingen van de Chw van toepassing. De meest linkse kolom geeft de procedurele fases opeenvolgend weer. In de bovenste rij staan de wetten waarin de procedurele fases hun basis vinden. Ook hoe deze zich tot elkaar verhouden. De meest rechtse kolom geeft als resultaat een samenvatting van de gehele procedurestap weer. Klik op de kopjes in de tabel om de wettelijke achtergrondinformatie per procedurestap en per wet te zien. Op de pagina overzicht: procedure bestemmingsplan met MER en procedurele versnellingen Chw vindt u in het kort alle relevante handelingen.

De verschillende fasen in de procedure:

De informatie op de pagina geldt niet voor:

Inleidende informatie

Bevoegd gezag bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders bereidt het bestemmingsplan voor. De basis hiervoor ligt in artikel 160, lid 1, onder b, Gemeentewet. Zie in het verlengde hiervan artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Dit volgt uit artikel 3.1, lid 1 en artikel 3.8, lid 1, onder e, Wet ruimtelijke ordening.

Voorbereiding

Awb

Wro

Wm

(m.e.r.)

Chw

Kennisgeving

Toepasbaar Basis Afwijking - Resultaat

Opmerkingen bij deze fase in de procedure:

  • Het voorontwerpplan staat niet in het schema. Dat heeft geen wettelijke grondslag in de Wro.
  • Het voorbereidingsbesluit staat niet in het schema. Dat is een aparte procedure, deze staat in artikel 3.7 Wro.


Ontwerp

Awb

Wro

Wm

(m.e.r.)

Chw

Voor
overleg

- Basis Aanvulling - Resultaat

Inhoud en
onder
bouwing

Basis Aanvulling -

Aanvulling/
afwijking

Resultaat

Kennis
geving

Basis Aanvulling Aanvulling Aanvulling Resultaat

Terinzage
legging

Basis Aanvulling Aanvulling Afwijking Resultaat

Ziens
wijzen

Basis Afwijking Aanvulling - Resultaat


Vaststelling

Awb

Wro

Wm (m.e.r.)

Chw

Reactie op
zienswijzen

Basis Aanvulling Aanvulling - Resultaat

Beslis
termijn
/besluit

- Basis Aanvulling - Resultaat

Kennis
geving

Basis Aanvulling - Aanvulling Resultaat

Terinzage
legging

Basis Aanvulling - - Resultaat

Opmerkingen bij deze fase in de procedure:


Beroep in eerste en enige aanleg bij de Raad van State

Awb

Wro

Wm (m.e.r.)

Chw

Inwerking
treding

Basis Afwijking - - Resultaat

Beroep

Basis Afwijking - Afwijking Resultaat

Voorlopige
voorziening

Basis Aanvulling - - Resultaat

Relevante
stukken/
verweer
schrift

Basis - - - Resultaat

Verschijning
ter zitting

Basis - - - Resultaat

Uitspraak

Basis Aanvulling - Afwijking ResultaatAwb Voorbereiding Kennisgeving

In de Awb is niets geregeld over de kennisgeving van de voorbereiding van het bestemmingsplan. Dat de Awb in dit geval wel van toepassing is, volgt uit het Bro. Burgemeester en wethouders bereiden een bestemmingsplan voor en publiceren dit (artikel 3:12, lid 1 en lid 2, Awb).

Wro Voorbereiding Kennisgeving

De regels voor kennisgeving uit de Awb zijn van toepassing. Bovendien geven burgemeester en wethouders (ook elektronisch) aan of sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen (art. 1.3.1 Bro).

Wm Voorbereiding Kennisgeving

Burgemeester en wethouders moeten de voorbereiding van een bestemmingsplan met een planMER aangeven op basis van de Wm (artikel 7.9 Wm). Uitgebreide besluitMER-procedure (artikel 7.27 Wm).

Resultaat Voorbereiding Kennisgeving

Burgemeester en wethouders bereiden een bestemmingsplan voor en publiceren dit; ook elektronisch. Burgemeester en wethouders moeten de voorbereiding van een bestemmingsplan met een MER aangeven.

Wro Ontwerp Vooroverleg

Burgemeester en wethouders overleggen met relevante bestuursorganen (art. 3.1.1 Bro). Het resultaat hiervan staat in de toelichting (art. 3.1.6 Bro).

Wm Ontwerp Vooroverleg

Hotspot Wm (m.e.r.): Voordat het planMER wordt opgesteld overleggen burgemeester en wethouders ook met de belangrijke adviseurs (artikel 7.8 Wm). Uitgebreide besluitMER-procedure (7.27, lid 2, Wm).

Resultaat Ontwerp Vooroverleg

Burgemeester en wethouders overleggen met relevante bestuursorganen en plaatsen het resultaat in de toelichting. Voordat het MER wordt opgesteld overleggen burgemeester en wethouders met belangrijke adviseurs.

Awb Ontwerp Inhoud en onderbouwing bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders vergaren kennis over de belangrijke feiten en belangen (artikel 3:2 Awb) en wegen de belangen af zonder dat dit leidt tot onevenredige nadelige gevolgen (artikel 3:4 Awb).

Wro Ontwerp Inhoud en onderbouwing bestemmingsplan

Naast de bestemmingen en regels dient een toelichting op het bestemmingsplan te worden gemaakt (art. 3.1.6 Bro).

Chw Ontwerp Inhoud en onderbouwing bestemmingsplan

Voor een bestemmingsplan in ontwikkelingsgebied gelden aanvullende eisen (artikel 2.3, lid 1 en lid 2, Chw). Het bestemmingsplan kan afwijken van wet- en regelgeving (artikel 2.3, lid 7, Chw).

Voor een bestemmingsplan dat onderdeel is van een innovatief project kan men afwijken van bestaande wet- en regelgeving (artikel 7a en artikel 7b Besluit uitvoering Chw).

Resultaat Ontwerp Inhoud en onderbouwing bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders wegen relevante feiten en belangen tegen elkaar af en stellen bestemmingen, regels en toelichting op.

Awb Ontwerp Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op geschikte wijze kennis van het ontwerp (artikel 3:12 Awb).

Wro Ontwerp Kennisgeving

Burgemeester en wethouders zenden deze toe aan belangrijke partijen (art. 3.8, lid 1, onder a en b, Wro).

Wm Ontwerp Kennisgeving

Als het planMER niet in het ontwerpbestemmingsplan wordt ook kennisgegeven van dit rapport (artikel 7.11, lid 2, onder b, Wm). Uitgebreide besluitMER-procedure (artikel 7.30, lid 3, Wm).

Chw Ontwerp Kennisgeving

Ook wordt vermeld dat de Chw van toepassing is (artikel 11, lid 1, Besluit uitvoering Chw).

Resultaat Ontwerp Kennisgeving

Burgemeester en wethouders publiceren de kennisgeving ook in de Staatscourant en elektronisch. Hierbij vermeldt men dat de Chw van toepassing is. Belangrijke partijen worden ingelicht. Als er geen ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, wordt apart kennisgegeven van het planMER.

Awb Ontwerp Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders leggen alle belangrijke stukken ter inzage (artikel 3:11, lid 1, Awb).

Wro Ontwerp Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders leggen het ontwerpbesluit en de belangrijke stukken (ook elektronisch) ter inzage (art. 3.8, lid 1, Wro, art. 1.2.1a, lid 1, onder a, Bro en art. 1.2.1 Bro).

Wm Ontwerp Terinzagelegging

Een planMER is klaar als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt en kan in het bestemmingsplan staan (artikel 7.10 Wm). Anders moet dit los van het bestemmingsplan gebeuren (artikel 7.11, lid 2, onder a, Wm). De commissie m.e.r. wordt in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen (artikel 7.12, lid 1, Wm). Uitgebreide besluit MER-procedure (artikel 7.28 Wm onderscheidenlijk artikel 7.32, lid 5, Wm).

Chw Ontwerp Terinzagelegging

Artikel 7.32, lid 5, Wm geldt niet als via artikel 7.2 Wm een MER wordt opgesteld. Een MER bevat een motivering van de keuze voor alternatieven (artikel 1.11 Chw).

Resultaat Ontwerp Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders leggen het ontwerpbesluit en de belangrijke stukken (ook elektronisch) ter inzage. Een MER is normaal gesproken klaar als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. De commissie m.e.r. kan hierover advies uitbrengen. Bij toepassing van de Chw geldt artikel 7.32, lid 5, Wm niet als men via artikel 7.2 Wm een MER opstelt.

Awb Ontwerp Zienswijzen

De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen bedraagt zes weken (artikel 3:16, lid 1, Awb) Alleen belanghebbenden kunnen dit doen (artikel 3:15, lid 1, Awb).

Wro Ontwerp Zienswijzen

Een ieder kan zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen (art. 3.8, lid 1, onder d, Wro).

Wm Ontwerp Zienswijzen

Van het planMER wordt ook kennisgegeven. Een zienswijze kan ook hierop betrekking hebben als dit niet in het ontwerpbestemmingsplan staat (artikel 7.11, lid 2, onder c, Wm). De commissie m.e.r. brengt advies uit (artikel 7.12, lid 1, Wm). Uitgebreide besluitMER-procedure (artikel 7.35, lid 5, Wm).

Resultaat Ontwerp Zienswijzen

Iedereen kan zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen. Een zienswijze kan ook op het MER betrekking hebben.

Awb Vaststelling reactie op zienswijzen

Burgemeester en wethouders beantwoorden de zienswijzen. Dit is een motivering van hun besluit (artikel 3:47 Awb).

Wro Vaststelling Reactie op zienswijzen

De gemeenteraad kan het bestemmingsplan gewijzigd vaststellen (artikel 3.8, lid 4, Wro).

Wm Vaststelling Reactie op zienswijzen

In of bij het bestemmingsplan wordt in ieder geval vermeld hoe rekening is gehouden met het planMER (artikel 7.14 Wm). Uitgebreide besluitMER-procedure (artikel 7.37 Wm).

Resultaat Vaststelling Reactie op zienswijzen

De beantwoording door burgemeester en wethouders van de zienswijzen dient als motivering van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan ook gewijzigd worden vastgesteld. In of bij het bestemmingsplan wordt in ieder geval vermeld hoe rekening is gehouden met het planMER.

Wro Vaststelling Beslistermijn en besluit gemeenteraad

De gemeenteraad beslist binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit over de vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 3.8, lid 1, onder e, Wro).

Wm Vaststelling Beslistermijn en besluit gemeenteraad

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan pas vast na het doorlopen van de paragrafen 7.3 en 7.4 Wm (artikel 7.13, aanhef en onder a, Wm). Bovendien moet het planMER nog actueel zijn (artikel 7.13, aanhef en onder b, Wm). Uitgebreide besluitMER-procedure (artikel 7.36a, aanhef en onder a, Wm onderscheidenlijk artikel 7.36a, aanhef en onder b, Wm).

Resultaat Vaststelling Beslistermijn en besluit gemeenteraad

De gemeenteraad beslist binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. De gemeenteraad moet hierbij uitgaan van een actueel planMER.

Awb Vaststelling Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op geschikte wijze kennis van het vaststellingsbesluit (artikel 3:44  en artikel 3:12 Awb).

Wro Vaststelling Kennisgeving

Burgemeester en wethouders publiceren de kennisgeving van het vaststellingsbesluit in de Staatscourant en ook elektronisch (artikel 3.8, lid 3 en lid 4, Wro).

Chw Vaststelling Kennisgeving

Dat de Chw van toepassing is en welke gevolgen dit heeft wordt vermeld (artikel 11, lid 1, Besluit uitvoering Chw).

Resultaat Vaststelling Kennisgeving

Burgemeester en wethouders publiceren de kennisgeving van het vaststellingsbesluit ook in de Staatscourant en elektronisch. Men vermeldt dat de Chw van toepassing is en welke gevolgen dit heeft.

Awb Vaststelling Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders leggen het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken ter inzage (artikel 3:44, lid 1, Awb). Het gaat om alle belangrijke stukken (artikel 3:11, lid 1, Awb).

Wro Vaststelling Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders stellen deze stukken elektronisch beschikbaar (artikel 1.2.1 Bro).

Resultaat Vaststelling Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders leggen het vaststellingsbesluit en belangrijke bijbehorende stukken (ook elektronisch) ter inzage.

Awb Beroep Inwerkingtreding

Een besluit treedt in werking na bekendmaking (artikel 3:40 Awb).

Wro Beroep Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na het aflopen van de beroepstermijn (artikel 3.8, lid 5, Wro).

Resultaat Beroep Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na het aflopen van de beroepstermijn.

Awb Beroep Beroep

De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken (artikel 6:7 Awb) en begint de dag na de terinzagelegging van het besluit (artikel 6:8, lid 4, Awb). Het beroep moet men instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 8:6, lid 1, Awb en Bijlage 2, Hoofdstuk 2, artikel 2, Awb). Het beroepschrift moet voldoen aan een aantal voorwaarden (artikel 6:5, lid 1, onder d, en artikel 6:6, aanhef en onder a, Awb). Normaal gesproken kan een belanghebbende (die een zienswijze naar voren heeft gebracht) tegen een besluit beroep instellen (artikel 6:13 en artikel 8.1 Awb). Tegen een algemeen verbindend voorschrift kan geen beroep worden ingesteld (artikel 8:3, lid 1, onder a, Awb).

Wro Beroep Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen een bestemmingsplan (algemeen verbindend voorschrift) in eerste en enige aanleg in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 8.2, lid 2, onder a, Wro).

Chw Beroep Beroep

De Chw beperkt het beroepsrecht van overheden (artikel 1.4 Chw). Het beroepschrift is niet-ontvankelijk als het geen beroepsgronden bevat (artikel 1.6, lid 2, Chw).

Resultaat Beroep Beroep

De termijn voor het indienen van een beroepschrift door belanghebbenden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bedraagt zes weken vanaf de dag na terinzagelegging van het besluit. De Chw beperkt het beroepsrecht van overheden. Het beroepschrift is niet-ontvankelijk als het geen beroepsgronden bevat.

Awb Beroep Voorlopige Voorziening

Belanghebbenden kunnen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als een beroepschrift is ingediend (artikel 8:81, lid 2, Awb).

Wro Beroep Voorlopige voorziening

Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 8.4 Wro). Als dit gebeurt binnen de beroepstermijn treedt het besluit nog niet in werking (artikel 8.4 Wro).

Resultaat Beroep Voorlopige voorziening

Een belanghebbende die een beroepschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen waardoor het besluit nog niet in werking treedt.

Awb Beroep Relevante stukken verweerschrift

Het bevoegd gezag zendt de belangrijke stukken aan de bestuursrechter en dient een verweerschrift in (artikel 8:42, lid 1, Awb).

Resultaat Beroep Relevante stukken en verweerschrift

De gemeenteraad zendt de belangrijke stukken aan de bestuursrechter en dient een verweerschrift in.

Awb Beroep Verschijning ter zitting

Het bevoegd gezag kan door de bestuursrechter worden opgeroepen (artikel 8:44, lid 1, Awb).

Resultaat Beroep Verschijning ter zitting

De gemeenteraad kan door de bestuursrechter worden opgeroepen.

Awb Beroep Uitspraak

De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken uitspraak (artikel 8:66, lid 1, Awb).

Wro Beroep Uitspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist binnen twaalf maanden op een beroep (artikel 8.2, lid 2, onder a, Wro).

Chw Beroep Uitspraak

De Chw bepaalt dat de uitspraak wordt gedaan binnen zes maanden (Artikel 1.6, lid 4, Chw).

Resultaat Beroep Uitspraak

Op het beroep moet de rechter bij toepassing van de Chw binnen zes maanden na binnenkomst van het beroepschrift beslissen. Binnen die periode vindt een zitting plaats. Na de zitting laat de uitspraak meestal hooguit nog zes weken op zich wachten.