Overzicht: procedure bestemmingsplan met MER

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van alle handelingen per procedurele fase voor een bestemmingsplan waarbij men een milieueffectrapport (MER) moet opstellen. De informatie over de voorbereiding, het ontwerp, de vaststelling en het beroep staat in tabellen. Waarbij iedere tabel dezelfde opmaak heeft. Links staan de procedurele fases in de juiste volgorde. In het midden staat de handeling per fase. En rechts staan de belangrijke termijnen. Voor een gedetailleerder stapsgewijs overzicht kunt u de pagina Stapsgewijs: procedure bestemmingsplan met MER gebruiken.

Op deze pagina

Wanneer geldt deze informatie niet

De informatie op de pagina geldt niet voor:

Bevoegd gezag bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders bereidt het bestemmingsplan voor. De basis hiervoor ligt in artikel 160, lid 1, onder b, Gemeentewet. Zie in het verlengde hiervan artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Dit volgt uit artikel 3.1, lid 1 en artikel 3.8, lid 1, onder e, Wet ruimtelijke ordening.

Voorbereiding

Handeling

Termijn

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders bereiden een bestemmingsplan voor en publiceren dit; ook elektronisch. Burgemeester en wethouders moeten de voorbereiding van een bestemmingsplan met een MER aangeven.

Opmerkingen bij deze fase in de procedure:

  • Het voorontwerpplan staat niet in het schema. Dat heeft geen wettelijke grondslag in de Wro.
  • Het voorbereidingsbesluit staat niet in het schema. Dat is een aparte procedure, deze staat in artikel 3.7 Wro.

Ontwerp

Handeling

Termijn

Vooroverleg

Burgemeester en wethouders overleggen met relevante bestuursorganen en plaatsen het resultaat in de toelichting. Voordat het MER wordt opgesteld overleggen burgemeester en wethouders met belangrijke adviseurs.

Inhoud en onderbouwing

Burgemeester en wethouders wegen relevante feiten en belangen tegen elkaar af en stellen bestemmingen, regels en toelichting op.

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders publiceren de kennisgeving ook in het gemeenteblad en elektronisch. Belangrijke partijen worden ingelicht. Als er geen ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, wordt apart kennisgegeven van het planMER.

Terinzage
legging

Burgemeester en wethouders leggen het ontwerpbesluit en de belangrijke stukken (ook elektronisch) ter inzage. Een MER is normaal gesproken klaar als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. De commissie m.e.r. kan hierover advies uitbrengen.

Ziens
wijzen

Iedereen kan zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen. Een zienswijze kan ook op het MER betrekking hebben. 6 weken.

Vaststelling

Handeling

Termijn

Reactie op
zienswijzen

De beantwoording door burgemeester en wethouders van de zienswijzen dient als motivering van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan ook gewijzigd worden vastgesteld. In of bij het bestemmingsplan wordt in ieder geval vermeld hoe rekening is gehouden met het plan-MER.

Beslistermijn
/besluit

De gemeenteraad beslist binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. De gemeenteraad moet hierbij uitgaan van een actueel plan-MER. Beslissen binnen 12 weken.

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders publiceren de kennisgeving van het vaststellingsbesluit ook in het gemeenteblad en elektronisch.

Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders leggen het vaststellingsbesluit en belangrijke bijbehorende stukken (ook elektronisch) ter inzage.

Opmerkingen bij deze fase in de procedure:

Beroep in eerste en enige aanleg bij de Raad van State

Handeling

Termijn

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na het aflopen van de beroepstermijn. Na afloop beroepstermijn, tenzij verzoek om voorlopige voorziening tijdens beroepstermijn.

Beroep

De termijn voor het indienen van een beroepschrift door belanghebbenden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bedraagt zes weken vanaf de dag na terinzagelegging van het besluit. 6 weken.

Voorlopige voorziening

Een belanghebbende die een beroepschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen waardoor het besluit nog niet in werking treedt. Besluit treedt niet in werking als dit binnen beroepstermijn van 6 weken gebeurd.

Relevante stukken verweerschrift

De gemeenteraad zendt de belangrijke stukken aan de bestuursrechter en dient een verweerschrift in.

Verschijning ter zitting

De bestuursraad kan de gemeenteraad oproepen.

Uitspraak

Op het beroepschrift wordt binnen twaalf maanden beslist met een uitspraak binnen zes weken na zitting. 12 maanden na binnenkomst beroepschrift. 6 weken na zitting.