Overzicht: procedure bestemmingsplan

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van alle handelingen per procedurele fase voor een bestemmingsplan. De meest linkse kolom geeft de procedurele fases in de juiste volgorde weer. In de middelste kolom staat de handeling per fase. In de meest rechtse kolom staan de belangrijke termijnen. Voor een meer gedetailleerd stapsgewijs overzicht kunt u de pagina stapsgewijs: procedure bestemmingsplan gebruiken.

De verschillende fasen in de procedure:


De informatie op de pagina geldt niet voor:

Inleidende informatie

Bevoegde gezag
Het college van burgemeester en wethouders bereidt het bestemmingsplan voor. De basis hiervoor ligt in artikel 160, lid 1, onder b, Gemeentewet. Zie in het verlengde hiervan artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Dit volgt uit artikel 3.1, lid 1 en artikel 3.8, lid 1, onder e, Wet ruimtelijke ordening.

Voorbereiding

Handeling

Termijn

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders bereiden een bestemmingsplan voor en publiceren dit; ook elektronisch.

Opmerkingen bij deze fase in de procedure:

  • Het voorontwerpplan staat niet in het schema. Dat heeft geen wettelijke grondslag in de Wro.
  • Het voorbereidingsbesluit staat niet in het schema. Dat is een aparte procedure, deze staat in artikel 3.7 Wro.

Ontwerp

Handeling

Termijn

Voor
overleg

Burgemeester en wethouders overleggen met relevante bestuursorganen en plaatsen het resultaat in de toelichting.

Inhoud en
onder
bouwing

Burgemeester en wethouders wegen relevante feiten en belangen tegen elkaar af en stellen bestemmingen, regels en toelichting op.

Kennis
geving

Burgemeester en wethouders publiceren de kennisgeving ook in de Staatscourant en elektronisch. Belangrijke partijen worden ingelicht.

Terinzage
legging

Burgemeester en wethouders leggen het ontwerpbesluit en de belangrijke stukken (ook elektronisch) ter inzage.

Ziens
wijzen

Iedereen kan zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen. 6 weken.

Vaststelling

Handeling

Termijn

Reactie op
zienswijzen

De beantwoording door burgemeester en wethouders van de zienswijzen dient als motivering van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan ook gewijzigd worden vastgesteld.

Beslis
termijn
/besluit

De gemeenteraad beslist binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Beslissen binnen 12 weken.

Kennis
geving

Burgemeester en wethouders publiceren de kennisgeving van het vaststellingsbesluit ook in de Staatscourant en elektronisch.

Terinzage
legging

Burgemeester en wethouders leggen het vaststellingsbesluit en belangrijke bijbehorende stukken (ook elektronisch) ter inzage.

Opmerkingen bij deze fase in de procedure:

Beroep in eerste en enige aanleg bij de Raad van State

Handeling

Termijn

Inwerking
treding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na het aflopen van de beroepstermijn. Na afloop beroepstermijn, tenzij verzoek om voorlopige voorziening tijdens beroepstermijn.

Beroep

De termijn voor het indienen van een beroepschrift door belanghebbenden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bedraagt zes weken vanaf de dag na terinzagelegging van het besluit. 6 weken.

Voorlopige
voorziening

Een belanghebbende die een beroepschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen waardoor het besluit nog niet in werking treedt. Besluit treedt niet in werking als dit binnen beroepstermijn van 6 weken gebeurd.

Relevante
stukken/
verweer
schrift

De gemeenteraad zendt de belangrijke stukken aan de bestuursrechter en dient een verweerschrift in.

Verschijning
ter zitting

De bestuursrechter kan de gemeenteraad oproepen.

Uitspraak

Op het beroep moet de rechter binnen twaalf maanden na binnenkomst van het beroepschrift beslissen. Binnen die periode vindt een zitting plaats. Na de zitting laat de uitspraak meestal hooguit nog zes weken op zich wachten. 12 maanden na binnenkomst beroepschrift. 6 weken na zitting.