Wat is een exploitatieplan?

Vraag

Wat is een exploitatieplan?

Antwoord

Het publiekrechtelijke kostenverhaal start met het opstellen van een gemeentelijk exploitatieplan. Dat bevat een grondexploitatieopzet en regels voor het omslaan van de kosten over de verschillende uitgiftecategorieën.

Daarnaast kan het exploitatieplan gemeentelijke locatie-eisen bevatten voor:

  • de inrichting van de openbare ruimte;
  • de nutsvoorzieningen;
  • het bouwrijp maken.

Verder kunnen in het exploitatieplan bepalingen staan over de fasering van de uitvoering en de koppeling van bepaalde onderdelen. Zo kan men bepalen in welk jaar men een bepaalt bouwplan mag bouwen. Ook kan men bepalen dat een bouwplan niet mag starten vóór de aanbesteding van een bijbehorend geluidsscherm.

In een exploitatieplan mogen ook regels over de uitvoerbaarheid van bestemmingen staan. Daarmee wil de wetgever mogelijk maken dat een exploitatieplan bepalingen kan bevatten over drie woningbouwcategorieën. Het gaat hier om categorieën die onvoldoende tot stand komen als men het aan de markt overlaat. Dat zijn sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en vrije kavels waarbij particuliere eigenaren zelf opdrachtgever zijn voor de bouw. Zie artikel 1.1.1 Bro.

In het exploitatieplan kan de gemeenteraad exact aangeven hoeveel van dit type woningen er moeten komen en waar die moeten komen. Eisen aan de woningbouwcategorieën in het exploitatieplan zijn alleen toegestaan als het bestemmingsplan al een regeling over de categorie bevat. Zie artikel 3.1 Wro.