Weg

Sinds 1 april 2015 is het Basisnet in werking getreden. Hierin zijn risicoplafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgesteld. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verplicht om binnen 2 jaar na inwerkingtreding onderzoek te doen naar mogelijke overschrijdingen van de risicoplafonds. Dit staat in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs, art.15). De minister brengt telkens na het onderzoek verslag uit aan de Tweede Kamer over de resultaten.

De beheerders van de verschillende infrastructuur die behoren tot het Basisnet leveren de benodigde gegevens aan de minister aan. Voor het Basisnet Weg levert Rijkswaterstaat als infrastructuurbeheerder elk jaar voor tenminste een vijfde deel van het wegennetwerk realisatiecijfers aan. Het gaat dan over de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen per stofcategorie (art.10 lid 1 Rbn). Op basis van de realisatiecijfers worden risico’s berekend. Deze berekeningen worden vergeleken met de risicoplafonds.

Monitoringsrapportages

Over het jaar 2015 is de eerste monitoringrapportage opgesteld, voluit genoemd: "Rapport toetsing realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over de weg aan de risicoplafonds Basisnet". Jaarlijks worden de monitoringsrapportages Weg, Water en Spoor aangeboden aan de Tweede Kamer.

Resultaten

In 2018 is geen overschrijding van het PR 10-7 plafond op de telvakken en de wegvakken waarvoor de telling ook wordt gebruikt. In 2018 is het PR 10-6 plafond niet overschreden op de telvakken en wegvakken waarvoor de telling ook wordt gebruikt.

Hierop zijn de volgende twee uitzonderingen:

  1. Wegvak Z148 (A15: omleidingsroute Thomassentunnel) (PR 10-6 plafond 27 m, PR 10-6 berekend 29 m),
  2. Wegvak L66 (A76: knooppunt Bocholz – grens Duitsland) (PR 10-6 plafond 3 m, PR 10-6 berekend 4 m).

1) Wegvak Z148

Er staan geen kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour. Het plafond voor wegvak Z148 is veel lager vastgesteld vergeleken met de naast gelegen wegvakken Z66 en Z126. Een berekening met de referentiehoeveelheden van alle stofcategorieën levert een PR 10-6 van 38 m op. Voor het mogelijk maken van deze referentiehoeveelheden had het PR-plafond 38 m moeten zijn. Mogelijk is bij het vaststellen van het plafond per ongeluk uitgegaan van de aanname dat de omleidingsroute alleen wordt gebruikt voor brandbare gassen. Maar de omleidingsroute wordt ook gebruikt als lokale ontsluitingsroute en verbindingsweg van/naar de N57.

2) Wegvak L66

Er staan geen kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour. Bij wegvak L66 valt op dat op de hele A76 het vervoer van GF3 de laatste jaren flink is gegroeid. De reden hiervan is onbekend. De A76 verbindt België met Duitsland en gaat langs Chemelot. Navraag bij Chemelot leert dat er niet of nauwelijks vervoer is met herkomst of bestemming Chemelot. In 2019 worden de naastgelegen wegvakken L65 en L64 geteld. In de rapportage over 2019 is dan te zien of het gaat om een structurele toename op de A76.

PR-plafond

Ligging plasbrandaandachtsgebieden