Weg

Sinds 1 april 2015 is het Basisnet in werking getreden. Hierin zijn risicoplafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgesteld. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verplicht om binnen 2 jaar na inwerkingtreding onderzoek te doen naar mogelijke overschrijdingen van de risicoplafonds. Dit staat in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs, art.15). De minister brengt telkens na het onderzoek verslag uit aan de Tweede Kamer over de resultaten.

De beheerders van de verschillende infrastructuur die behoren tot het Basisnet leveren de benodigde gegevens aan de minister aan. Voor het Basisnet Weg levert Rijkswaterstaat als infrastructuurbeheerder elk jaar voor tenminste een vijfde deel van het wegennetwerk realisatiecijfers aan. Het gaat dan over de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen per stofcategorie (art.10 lid 1 Rbn). Op basis van de realisatiecijfers worden risico’s berekend. Deze berekeningen worden vergeleken met de risicoplafonds.

Monitoringsrapportages

Over het jaar 2015 is de eerste monitoringrapportage opgesteld, voluit genoemd: "Rapport toetsing realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over de weg aan de risicoplafonds Basisnet". Jaarlijks worden de monitoringsrapportages Weg, Water en Spoor aangeboden aan de Tweede Kamer.

Resultaten

In 2017 is er geen sprake van overschrijding van het PR 10-6 plafond en het PR 10-7 plafond op de telvakken en de wegvakken waarvoor de telling representatief is.

PR-plafond

Ligging plasbrandaandachtsgebieden