Bestemmingsplan en kwetsbare inrichtingen in basisnetafstand

Vraag

Wat zijn kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten? Hoe kan in bestemmingsplannen de bouw van nieuwe kwetsbare objecten (geen woningen) binnen een Basisnetafstand worden voorkomen?

Antwoord

Een omschrijving van de begrippen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten is opgenomen in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Stb. 2004, nr. 250). Een nadere toelichting hierop is terug te vinden onder vragen en antwoorden op de website van InfoMil.

Op grond van het Besluit externe veiligheid transportroutes (Stb. 2014, nr. 465) moeten gemeenten bij het vaststellen van bestemmingsplannen de basisnetafstand (= 10-6 contour) aanhouden. Dit betekent dat het bestemmingsplan de bouw van nieuwe kwetsbare objecten binnen de 10-6 contour niet mogelijk mag maken.

De bouw van woningen, zijnde kwetsbare objecten, is op eenvoudige wijze te voorkomen. Dit door in de verbeelding bij het plan binnen de basisnetafstand geen woonbestemming vast te leggen. De bouw van andere kwetsbare objecten kan worden voorkomen door hierover in de regels bij het bestemmingsplan een bepaling op te nemen. Geadviseerd wordt om de basisnetafstand in de verbeelding op te nemen.

Hieronder een voorbeeld van een dergelijke bepaling:

29.2 Veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen 29.2.1 Algemeen Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen' mogen, behoudens bestaande beperkt kwetsbare objecten, geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd. 29.2.2 Afwijking Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 29.2.1 en beperkt kwetsbare objecten toestaan, mits: a. uit onderzoek is gebleken dat dit uit oogpunt van externe veiligheid acceptabel kan worden geacht en de Veiligheidsregio…. hierover een advies heeft uitgebracht; b. vooraf advies wordt ingewonnen bij Rijkswaterstaat; c. een verantwoording groepsrisico heeft plaatsgevonden.