Bepalen Basisnetafstanden

Vraag

Hoe zijn de basisnetafstanden van het Basisnet weg, het spoor en het water bepaald?

Antwoord

In de Regeling Basisnet (Stcrt 2014, 8242) zijn de basisnetafstanden voor de weg, het spoor en het water vastgelegd. Verder is afstand van het plasbrandaandachtgebied vastgelegd.

De basisnetafstand geeft aan voor welke afstand een risicoplafond geldt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een PR-plafond en een GR-plafond.

Een PR-plafond is in de Regeling Basisnet omschreven als de plaats waar het plaatsgebonden risico maximaal 10-6 per jaar is. Het GR-plafond is in dezelfde regeling omschreven als de plaats waar het plaatsgebonden risico maximaal 10-7 of 10-8 per jaar is.

Bepalen zone Basisnet weg

In de bijlage bij Regeling Basisnet (Stcrt. 2014, 8242) is per wegvak het risicoplafond ofwel de basisnetafstand vastgelegd. Dit geldt voor zowel het PR-plafond als het GR-plafond. Het risicoplafond is gemeten vanaf het midden van de weg. De zone van het plasbrandaandachtsgebied is berekend vanaf de buitenste kantstreep.

In onderdeel III van de toelichting bij de Regeling Basisnet is voor verschillende situaties in een figuur aangegeven hoe de zones zijn bepaald.

De standaard lay-out is in onderstaand figuur weergegeven.

weg

Bepalen zone Basisnet water

Bij het water is het plaatsgebonden risico overal 0 meter vanaf de in artikel 5 genoemde begrenzingslijnen. Deze begrenzingslijnen vloeien voor de verschillende vaarwegen in elkaar over en zijn in leggers aangegeven. Een legger bestaat onder meer uit verschillende kaarten, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones zijn aangegeven. Rijkswaterstaat stelt de legger voor de wateren in beheer bij het Rijk vast.

Voor het Basisnet water is in de tabel bij de Regeling Basisnet geen kolom opgenomen met een plasbrandaandachtsgebied. In artikel 10, eerste lid, van het Besluit externe veiligheid transportroutes is bepaald dat daar waar op grond van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening sprake is van vrijwaringszones langs in het Basisnet opgenomen binnenwateren een afwegingsplicht geldt bij besluitvorming over het al dan niet toelaten van nieuwe bebouwing in deze zone met het oog op de mogelijke gevolgen van een plasbrand.

Bepalen zone Basisnet spoor

In het Basisnet spoor is de basisnetafstand gemeten vanuit het midden van de buitenste sporen van de spoorbundel. De zone van het plasbrandaandachtsgebied is voor het spoor bepaald vanuit de buitenste spoorstaven van de spoorbundel.

Onderstaand figuur, dat is overgenomen uit deel III van de toelichting bij de Regeling Basisnet, geeft weer hoe het midden van een spoorbundel voor het doorgaand verkeer wordt bepaald. Eerst wordt bepaald via welke sporen een trein die rechtdoor rijdt zijn weg in dezelfde rijrichting kan vervolgen. Doodlopende sporen tellen niet mee. Vervolgens wordt het geografisch midden tussen de buitenste sporen (blauwe lijnen) bepaald (aangeven met de rode lijn). De basisnetafstand wordt gemeten vanaf deze rode referentielijn. De begrenzing van het plasbrandaandachtsgebied van 30 meter wordt gemeten vanaf de buitenste spoorstaven van de spoorbundel, dat wil zeggen vanaf de blauwe lijnen.

spoor