Wat is het Basisnet niet?

Vraag

Wat is Basisnet niet?

Antwoord

  • Het Basisnet is geen infrastructureel project. Er worden in het kader van het Basisnet geen nieuwe spoorlijnen of wegen aangelegd of aangepast. De bestaande infrastructuur en de wijze waarop die infrastructuur gebruikt kan worden, is voor het Basisnet een gegeven. Besluitvorming over aanleg van nieuwe of aanpassing van bestaande infrastructuur gebeurt op de wijze als voorgeschreven in de Tracéwet. Na aanleg of aanpassing van de infrastructuur, wordt het Basisnet aan de nieuwe situatie aangepast.
  • Het Basisnet heeft niet alleen betrekking op het vervoer over spoor, maar ook over weg en water. Voor alles is zoveel mogelijk dezelfde systematiek toegepast.
  • Van alle vervoerde gevaarlijke stoffen gaat een klein deel (2%) over het spoor. Het Basisnet Spoor heeft geen betrekking op het treinverkeer in het algemeen, en ook niet op al het goederenvervoer over het spoor. Het Basisnet Spoor heeft alleen betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit is een klein deel (ongeveer 10%) van het totale goederenvervoer over spoor.
  • Het Basisnet biedt ruimte voor de groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen, maar leidt op zichzelf niet tot een toename van dat vervoer. Of dat vervoer zal toenemen en in welke mate en in welk tempo is afhankelijk van economische ontwikkelingen.
  • Meer goederenvervoer vanwege economische ontwikkelingen en als gevolg daarvan meer geluid en trillingen, betekent nog niet automatisch meer vervoer van gevaarlijke stoffen.
  • De wet- en regelgeving voor het Basisnet heeft geen betrekking op andere milieu-, leefbaarheids- of gezondheidsaspecten. Grenzen die in of op basis van andere wet- en regelgeving zijn gesteld aan deze aspecten, zoals bijv. voor geluid, blijven dan ook onverkort van kracht. Deze zijn als gevolg van het vastleggen van risicoplafonds niet veranderd.