Water

Per 1 april 2015 is het Basisnet in werking getreden. Hierin staan risicoplafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verplicht om binnen 2 jaar na inwerkingtreding onderzoek te doen naar mogelijke overschrijdingen van de risicoplafonds. Dit staat in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs, art.15). De minister brengt telkens na het onderzoek verslag uit aan de Tweede Kamer over de resultaten.

De beheerders van de verschillende infrastructuren die behoren tot het Basisnet, leveren de benodigde gegevens aan de minister aan. Voor het Basisnet water levert Rijkswaterstaat als infrastructuurbeheerder voor de binnenvaart elk jaar de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren per stofcategorie aan (art.10 lid 3 Rbn). Daarbij maakt de beheerder gebruik van de ladinggegevens, geregistreerd in het Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart. Voor de zeevaart leveren de Havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam en het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer Scheldegebied de benodigde gegevens aan Rijkswaterstaat aan.

Zeevaart

Voor zeevaart is op dit moment nog geen gevalideerde telmethodiek beschikbaar. Daarom zijn de realisatiecijfers zeevaart indicatief. Rijkswaterstaat maakt een totaalrapportage van zeevaart en binnenvaart. Anders dan de basisnetten weg en spoor is er geen direct verband tussen de referentiehoeveelheden, zoals opgenomen in tabel III Rbn en de ligging van de risicoplafonds. Voor het Basisnet water geldt dat het PR-plafond op de oeverlijn ligt (PR staat voor plaatsgebonden risico). Op basis van de realisatiecijfers binnenvaart worden risico’s berekend. Deze worden vergeleken met de risicoplafonds. Voor zeevaart is, met uitzondering van de Westerschelde, op dit moment nog geen gevalideerde rekenmethodiek beschikbaar. Daarom is voor zeevaart een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd.

Monitoringsrapportages

Over het jaar 2015 is de eerste monitoringrapportage opgesteld, voluit genoemd Rapport toetsing realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over het water aan de risicoplafonds Basisnet. Jaarlijks worden de monitoringsrapportages Weg, Water en Spoor aangeboden aan de Tweede Kamer.

Resultaten

Uit de monitoringsrapportage 2022 van het Basisnet water blijkt dat het vervoer in 2022 net als in voorafgaande jaren binnen de risicoplafonds is gebleven. Dit betekent dat de berekende PR 10-6 contour nergens op de oever komt. Op basis van de kwalitatieve beoordeling blijkt dat voor de zeevaart ook geen sprake is van overschrijding van de risicoplafonds.

Ligging zeevaart- en binnenvaartroutes, inclusief vervoershoeveelheden

Afstanden vrijwaringszones per CEMT-klasse vaarwegen Basisnet