Weg

Sinds 1 april 2015 is het Basisnet in werking. Hierin staan risicoplafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verplicht om binnen 2 jaar na inwerkingtreding onderzoek te doen naar mogelijke overschrijdingen van de risicoplafonds. Dit staat in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs, art.15). De minister brengt telkens na het onderzoek verslag uit aan de Tweede Kamer over de resultaten.

De beheerders van de verschillende infrastructuren die behoren tot het Basisnet, leveren de benodigde gegevens aan de minister aan. Voor het Basisnet Weg levert Rijkswaterstaat als infrastructuurbeheerder elk jaar voor minimaal een vijfde deel van het wegennetwerk realisatiecijfers aan. Het gaat dan over de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen per stofcategorie (art.10 lid 1 Rbn). Op basis van de realisatiecijfers worden risico’s berekend. Deze berekeningen worden vergeleken met de risicoplafonds.

Monitoringsrapportages

Over het jaar 2015 is de eerste monitoringrapportage opgesteld, voluit genoemd: Rapport toetsing realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over de weg aan de risicoplafonds Basisnet. Jaarlijks worden de monitoringsrapportages Weg, Water en Spoor aangeboden aan de Tweede Kamer.

Resultaten

Uit de monitoringsrapportage 2021 blijkt een overschrijding op een traject de PR10-6. Dit is op de A4/A58 ter hoogte van Hoogerheide. Binnen de contour zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig. Het aantal GF3 is hoger dan de referentiehoeveelheid. Een oorzaak van de overschrijding is de toename van LNG als gevolg van de energietransitie.

Daarnaast zijn er negen PR10-7 overschrijdingen. De meeste gelegen op de N59, A1 en A65. De oorzaak van de overschrijdingen is een toename van LNG als gevolg van de energietransitie of door de LNG-stroom tussen Rotterdam en Antwerpen.

PR-plafond

Ligging plasbrandaandachtsgebieden