Weg

Sinds 1 april 2015 is het Basisnet in werking. Hierin staan risicoplafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verplicht om binnen 2 jaar na inwerkingtreding onderzoek te doen naar mogelijke overschrijdingen van de risicoplafonds. Dit staat in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs, art.15). De minister brengt telkens na het onderzoek verslag uit aan de Tweede Kamer over de resultaten.

De beheerders van de verschillende infrastructuren die behoren tot het Basisnet, leveren de benodigde gegevens aan de minister aan. Voor het Basisnet Weg levert Rijkswaterstaat als infrastructuurbeheerder elk jaar voor minimaal een vijfde deel van het wegennetwerk realisatiecijfers aan. Het gaat dan over de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen per stofcategorie (art.10 lid 1 Rbn). Op basis van de realisatiecijfers worden risico’s berekend. Deze berekeningen worden vergeleken met de risicoplafonds.

Monitoringsrapportages

Over het jaar 2015 is de eerste monitoringrapportage opgesteld, voluit genoemd: Rapport toetsing realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over de weg aan de risicoplafonds Basisnet. Jaarlijks worden de monitoringsrapportages Weg, Water en Spoor aangeboden aan de Tweede Kamer.

Resultaten

In 2020 is geen overschrijding van het PR10-6 en/of PR 10-7 plafond op de telvakken en de wegvakken waarvoor de telling ook wordt gebruikt.

PR-plafond

Ligging plasbrandaandachtsgebieden