Weg

Sinds 1 april 2015 is het Basisnet in werking. Hierin staan risicoplafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verplicht om binnen 2 jaar na inwerkingtreding onderzoek te doen naar mogelijke overschrijdingen van de risicoplafonds. Dit staat in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs, art.15). De minister brengt telkens na het onderzoek verslag uit aan de Tweede Kamer over de resultaten.

De beheerders van de verschillende infrastructuren die behoren tot het Basisnet, leveren de benodigde gegevens aan de minister aan. Voor het Basisnet Weg levert Rijkswaterstaat als infrastructuurbeheerder elk jaar voor minimaal een vijfde deel van het wegennetwerk realisatiecijfers aan. Het gaat dan over de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen per stofcategorie (art.10 lid 1 Rbn). Op basis van de realisatiecijfers worden risico’s berekend. Deze berekeningen worden vergeleken met de risicoplafonds.

Monitoringsrapportages

Over het jaar 2015 is de eerste monitoringrapportage opgesteld, voluit genoemd: Rapport toetsing realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over de weg aan de risicoplafonds Basisnet. Jaarlijks worden de monitoringsrapportages Weg, Water en Spoor aangeboden aan de Tweede Kamer.

Resultaten

Uit de monitoringsrapportage 2022 blijkt voor het Basisnet weg een aantal overschrijdingen van de PR 10-6 plafonds. Deze overschrijdingen waren op de A4, A76, N57. Overschrijdingen op deze 3 wegvakken zijn het gevolg van een toename in LPG-transporten vanuit Antwerpen, Rotterdam en/of Vlissingen. Hier staat geen bebouwing binnen de gerealiseerde PR10-6. Daarnaast was er een overschrijding op de A58, deze is waarschijnlijk het gevolg van LPG-transporten.

Daarnaast blijken er uit de monitoringsrapportage 2022 twee overschrijdingen van de PR 10-7. Deze overschrijdingen waren op de A1 en op de A2. Voor de A1 geldt dat de GF3 aantallen hier hoger zijn dan de referentiehoeveelheid. De toename van aantallen zijn LNG transporten waarschijnlijk van of naar Duitsland. De reden van de overschrijding op de A2 zijn waarschijnlijk LNG-transporten op dit traject.

PR-plafond

Ligging plasbrandaandachtsgebieden