Rekenmethodiek Bevi: afwijken mogelijk?

Vraag

Moet er altijd volgens de rekenmethodiek Bevi gerekend worden of kan ervan worden afgeweken?

Antwoord

In principe moet de rekenmethodiek Bevi worden gebruikt, want de Revi verwijst immers naar een specifieke versie van de rekenprogrammatuur en bijbehorende handleiding.

Er zijn drie uitzonderingen:

  1. artikel 8b van de Revi maakt het mogelijk voor het bevoegd gezag om te bepalen dat van de randvoorwaarden voor de invoergegevens van de handleiding risicoberekeningen mag worden afgeweken en op welke wijze de afwijking plaats vindt. Het bevoegd gezag kan hierover advies inwinnen bij het RIVM. De rekenmethodiek Bevi bevat immers modellen en vereenvoudigingen waardoor het strikt volgen van de methodiek er in bijzondere gevallen toe kan leiden dat de resultaten logischerwijs niet kloppen.
  2. op grond van artikel 8c van de Revi kan de minister van Infrastructuur en Milieu, op verzoek van het bevoegd gezag, besluiten dat er een andere rekenmethodiek mag worden toegepast. Dit kan bijvoorbeeld als het noodzakelijk is om specifieke software als aanvulling op Safeti‑NL toe te passen. De minister moet daartoe eerst advies inwinnen bij het RIVM.
  3. wanneer er sprake is van een gelijkgestelde rekenmethodiek uit een Europese lidstaat als bedoeld in artikel 8d van de Revi kan de minister van I&M besluiten dat van de rekenmethodiek Bevi worden afgeweken. De minister moet daartoe eerst advies inwinnen bij het RIVM.