Brandveilig gebruik bouwwerken

In het Bouwbesluit 2012 zijn eisen opgenomen over brandveiligheid bij het gebruik van gebouwen. Ook voor een veilige ingebruikname. Het Bouwbesluit 2012 vervangt het Bouwbesluit 2003, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit gemeentelijke verordeningen. Bij de opslag van gevaarlijke stoffen worden meestal nog aanvullende eisen gesteld op basis van de milieuwetgeving . Zoals  een Vuurwerkbesluit, Activiteitenbesluit of een omgevingsvergunning voor een milieu-inrichting.

Het informatieblad Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012, de Handreiking Verantwoorde brandweeradvisering externe veiligheid (voor Bevi inrichtingen) en de Handreiking brandweeradvisering Wet milieubeheer (voor alle typen inrichtingen) zijn goede hulpmiddelen voor de vergunningverlener Wabo.

Rekentool warmtestralingsbelasting
Voor brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen geldt dat de opslag in een bouwwerk of in de open lucht zo moet zijn, dat bij brand geen onaanvaardbaar risico ontstaat voor naastgelegen percelen.

Voor de buitenopslag van hout bestaan specifieke prestatie-eisen. Om aannemelijk te maken dat de opslag van hout aan de prestatie-eis voldoet, kan gebruik gemaakt worden van de bepalingsmethode. De bepalingsmethode staan in de VROM-publicatie 'Bepalingsmethode warmtestralingsbelasting opslag van hout' (pdf, 77 kB) en van het daarbij behorende computermodel.

download Rekentool warmtestralingsbelasting (zip, 2.9 MB)

Het NEN onderzoekt of de bepalingsmethode voor voldoende brandveilige houtopslag in een NEN-norm kan worden ondergebracht en of die norm dan ook geschikt is voor de buitenopslag van andere brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen.

Meer informatie over het Bouwbesluit 2012

De helpdesk van Kenniscentrum InfoMil beantwoordt geen inhoudelijke vragen over het Bouwbesluit.


Uw onderwerpen

Zie ook