Verbod op onbemand tanken vaartuigen bevestigd door Rechtbank

Er is nog altijd veel discussie over de mogelijkheid van cameratoezicht bij het afleveren van brandstof aan vaartuigen. Ook bij cameratoezicht moet deskundig personeel in de nabijheid van de pomp aanwezig zijn. Dit is recent bevestigd in een gerechtelijke uitspraak.

Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen en vullen van opslagtanks mag uitsluitend plaatsvinden “door of onder direct toezicht van deskundig personeel”. Deze verplichting is uitgewerkt in artikel 4.79 van het Activiteitenbesluit en artikel 4.86, tweede lid, van de Activiteitenregeling. Toezichthouders en ondernemers zijn het niet altijd eens over de interpretatie van deze regel. In de gemeente Gooise Meren speelde een discussie tussen de exploitant van een jachthaven en de omgevingsdienst. Deze discussie is met de uitspraak van de rechtbank beslecht.

De exploitant van de jachthaven wilde met cameratoezicht invulling geven aan deze verplichting. Personeel vanuit de jachthaven zou ingezet kunnen worden als dat nodig was. Hierbij werd als argument aangevoerd dat bij diverse andere jachthavens onbemand afleveren wordt gedoogd.

Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen mag door de klant zelf worden uitgevoerd

De omgevingsdienst heeft het standpunt ingenomen dat er altijd fysiek een medewerker bij het afleveren aanwezig moet zijn zodat direct ingrijpen bij calamiteiten snel mogelijk is. Klanten mogen zelf de handelingen verrichten, maar er moet altijd deskundig personeel aanwezig zijn. Hierdoor is het mogelijk dat 2 klanten tegelijk kunnen tanken. Dit punt stond niet ter discussie.

Cameratoezicht is in veel gevallen niet dekkend

De omgevingsdienst heeft aangetoond dat in dit geval belangrijke punten met cameratoezicht niet goed kunnen worden bekeken. Er is in dit geval geen zicht op de gehele steiger waaraan getankt wordt. Hierdoor zijn niet alle incidenten, zoals vervuiling in het water, met cameratoezicht waar te nemen. De rechtbank bevestigt dit standpunt van de omgevingsdienst.

Er moet in de nabijheid van de pomp deskundig personeel aanwezig zijn

De omgevingsdienst heeft het standpunt dat deskundig personeel aanwezig moet zijn om direct in te kunnen grijpen. Hiervoor is het noodzakelijk dat dit personeel in de nabijheid van de pomp aanwezig is. Een afstand van 30 meter is hierbij te groot. Door de rechtbank wordt dit standpunt bevestigd.

Cameratoezicht verandert niets aan de verplichting om direct in te kunnen grijpen

Cameratoezicht is niet uitgesloten. Alle aspecten die bij fysiek toezicht bekeken kunnen worden, zullen ook bij cameratoezicht bekeken moeten kunnen worden. Zowel bij fysiek toezicht als bij cameratoezicht zal in de nabijheid van de pomp tijdens afleveren of vullen altijd personeel aanwezig moeten zijn om in te kunnen grijpen.

De uitspraak kunt u nalezen.