Handreikingen vergunningproces waterstoftankstations

Het Waterstof Veiligheids en Innovatie Platform (WVIP) heeft door het H2Platform een aantal documenten laten ontwikkelen rondom de vergunningverlening rond waterstof tankstations. Op deze pagina vindt u deze documenten met een korte toelichting hierbij.

Toename aantal waterstoftankstations

De komende jaren neemt het aantal openbare waterstoftankstations in Nederland toe. Het Klimaatakkoord spreekt van 50 stuks in 2025. Waterstof bij de gebouwde omgeving is voor de tankstationhouders, het bevoegd gezag en omwonenden een relatief nieuw vraagstuk.

De ervaring met de huidige openbare vulpunten (Rhoon, Helmond, Arnhem, Delfzijl, Den Haag) leert dat het vergunningproces nog veel vragen oproept. Dit geldt voor de tankstationhouder en het bevoegd gezag. Het gaat vooral over Wabo-milieu en bestemmingsplannen.

Praktijkgericht rapport voor initiatiefnemers en omwonenden

Het rapport is vooral voor tankstationhouders en omwonenden maar bevat ook informatie voor gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's.  Het geeft veel voorbeelden uit de praktijk over verleende vergunningen. Ook voor vergunningverleners geeft het praktische informatie.

Handreiking voor bestuurders en vergunningverleners

Speciaal voor bestuurders en vergunningverleners hebben het Instituut Fysieke Veiligheid en het WVIP in 2019 een bestuurlijke handreiking voor vergunningverlening voor waterstoftankstations ontwikkelt. Deze handreiking is ook interessant voor tankstationhouders.

Vooral de veiligheid bij de vergunningaanvraag van waterstoftankstations krijgt met deze rapporten aandacht. Het vormt een goede bijdrage aan een verdere soepele introductie van waterstof in het publieke domein.

In 2021 zijn vijf aanvullende documenten opgesteld:

Leidraad inpassing waterstoftankstations in bestemmingsplannen

De leidraad inpassing waterstoftankstations in bestemmingsplannen  is een aanvulling op de de bestuurlijke en praktische handleidding welke hiervoor genoemd zijn. Deze leidraad wordt opgesteld om kennis en praktijkervaring rondom het inpassen van waterstoftankstations in bestemmingsplannen op een rij te zetten. In veel van de huidige bestemmingsplannen is geen rekening gehouden met een waterstoftankstation en zijn deze niet toegestaan.

Waterstoftankstations en de omgevingswet

Met dit document wordt volgens het WVIP voorzien in de behoefte aan eenduidige vergunningverlening voor waterstof tankstations onder de omgevingswet. Het rapport Waterstoftankstations en de Omgevinswet  gaat in op de regels die gaan gelden voor waterstof tankstations en lokale productie op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Vergunningverlening locale productie waterstof bij waterstoftankstations

De leidraad Vergunningverlening locale productie waterstof bij waterstoftankstations is opgesteld om de wettelijke eisen voor lokale productie van waterstof op een rij te zetten, zowel nu als straks onder de Omgevingswet. Dit is beperkt tot milieuwet- en regelgeving. Informatie over inpassing in het bestemmingsplan staat in de ‘Leidraad inpassing waterstoftankstations bestemmingsplan’.

Verguninverlening verplaatsbaar waterstoftankstation

De leidraad Verguninverlening verplaatsbaar waterstoftankstation is opgesteld om de mogelijkheden voor een verplaatsbaar waterstoftankstation op een rij te zetten, zowel nu als straks onder de Omgevingswet. De informatie richt zich op de aspecten milieu en ruimtelijke ordening.