Nieuwe eisen bestaande installatie

Vraag

Wanneer mogen er nieuwe eisen gesteld worden aan een bestaand Vastopgesteld Brandbeheersings- en Brandblussysteem (VBB-systeem) in een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen?

Antwoord

Om te kunnen eisen dat een VBB-systeem wordt aangepast, zal eerst de omgevingsvergunning moeten worden aangepast. Dit kan via een ambtshalve wijziging volgens artikel 2.31 Wabo. Hiertegen is bezwaar en beroep mogelijk. De vijfjaarlijkse beoordeling op actualiteit door een type A inspectie-instelling van het opgestelde uitgangspuntendocument (UPD) kan aanleiding voor zo'n ambtshalve wijziging zijn.

Pas als het bevoegd gezag van mening is dat het UPD moet worden aangepast op basis van de beoordeling door een type A inspectie-instelling, en deze eis tot aanpassing ook met een afgeronde procedure tot ambtshalve wijziging onderdeel uitmaakt van de vergunning moet een nieuw of aangepast UPD worden opgesteld. Pas na beoordeling van dit UPD (door een geaccrediteerde type A inspectie-instelling) en goedkeuring door het bevoegd gezag, kan het bevoegd gezag een aanpassing eisen van het VBB-systeem volgens het nieuwe UPD.