PGS 15 - Ondergrenzen

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2016. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2011.

De PGS 15 is van toepassing op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen van een aantal ADR-klassen, voor zover de ondergrenzen worden overschreden. In tabel 1.2 van de PGS 15 zijn de klassen en de ondergrenzen en vrijstellingen weergegeven. In de volgende tabel staan alle ADR-klassen genoemd, met daarbij of de PGS 15 van toepassing is. Is dit het geval dan zijn de ondergrenzen vermeld. Is dit niet het geval, dan is de reden daarvoor aangegeven.

Toepassen ondergrenzen
Stoffenoverzicht

Tabel ondergrenzen PGS15

ADR-klasse

Omschrijving

onder PGS 15 ?

Bijzonderheden / Ondergrens in kg/l [1] [2]

Alle ADR klassen

alle stoffen in verpakkings-groep I

ja

1 (VG I)

CMR-stoffen alle stoffen m.u.v. metalen in vaste vorm ja 25

gevaarlijke afvalstoffen voor zover klasse valt onder werkingssfeer PGS 15

ja

zie ondergrens voor stof in betreffende ADR-klasse

2

gasflessen, meest voorkomende gassen, zie bijlage H PGS 15

ja

125 liter waterinhoud.

divers

bestrijdingsmiddelen tot 400 kg

nee

De opslag van deze stoffen is geregeld in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, voor zover minder dan 400 kg aanwezig is en geen ADR klassificatie van toepassing is.

1

ontplofbare stoffen en voorwerpen

nee

Deze stoffen vragen een specifieke aanpak en maatwerkoplossingen in de omgevingsvergunning. Een deel van de stoffen uit deze klasse valt onder het regime van het Vuurwerkbesluit.

2

spuitbussen en gaspatronen

ja

50

Bij opslag van spuitenbussen en gaspatronen in combinatie met andere verpakte gevaarlijke stoffen gevaarlijke stoffen geldt geen ondergrens.

2

meest voorkomende gassen, zie bijlage H PGS 15

ja

50

2

gasflessen met giftige of bijtende inhoud

nee

Voor gassen met deze specifieke gevaarsaspecten kan PGS 15 wel als basis voor de vergunningvoorschriften worden gebruikt, maar zijn afhankelijk van de situatie aanvullende voorschriften nodig.

3

brandbare vloeistoffen

ja

25 (VGII)

50 (VGIII)

4.1

brandbare vaste stoffen

ja

50 (VG II en III

4.2

vatbaar voor zelfontbranding

ja

50 (VG II en III)

4.3

ontwikkelt brandbaar gas in contact met water

ja

50 (VG II en III)

5.1

oxiderende stoffen

ja

50 (VG II en III)

5.2

LQ verpakkingen die stoffen bevatten met UN-nummer 3103 t/m UN nummer 3110 (type C t/m F zonder temperatuurbeheersing

ja

30

6.1

giftige stoffen

ja

50 (VG II en III)

6.2 cat I3, I4

infectueuze stoffen, uitsluitend ziekenhuisafval en diagnostische monsters

ja

50 (VG II en III)

6.2, niet cat I3 en I4

infectueuze stoffen

nee

Vanwege de specifieke aspecten is hiervoor altijd een maatwerkoplossing nodig.

7

radioactieve stoffen

nee

Deze stoffen vallen onder de Kern
energiewet.

8

bijtende stoffen

ja

250 (VG II en III)

9

diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen - uitsluitend de milieugevaarlijke stoffen vallen onder PGS 15 [3]

ja

250 (VG II en III)

9

de niet-milieu gevaarlijke stoffen en voorwerpen

nee

Er is geen reden voor speciale opslagvoorzieningen, maar deze stoffen kunnen wel als 'aanverwante stoffen' in een opslagvoorziening worden bewaard.

9

genetisch gemodificeerde organismen

nee

Deze stoffen vallen onder het Besluit Genetisch Gemodificeerde Organismen. Daarnaast is een Wm-vergunning nodig, waarin maatwerkvoorschriften voor de opslag van deze stoffen moeten worden opgenomen.

5.1, 9

nitraathoudende kunstmeststoffen

nee

Hiervoor geldt PGS 7.

[1] Voor LQ of EQ verpakkingen gelden de dubbele hoeveelheden als ondergrenzen.
[2] Voor het vaststellen van hoeveelheden geldt voor vloeistoffen en samengeperste gassen, de nominale inhoud van houders in liters en voor overige stoffen de netto massa in kilogram.
[3] ADR klasse 9 is een zeer diverse klasse, waar een scala aan verschillende stoffen en voorwerpen onder valt. Uitsluitend de milieugevaarlijke stoffen vallen onder PGS 15. Belangrijkste groep vormen de vloeibare en vaste stoffen die het aquatisch milieu kunnen verontreinigen (UN 3077 en UN 3082). Voorbeelden zijn: kwik(I)chloride, difenylether, chloorhexidine, diisopropylbenzenen en gechloreerde paraffinen.

Voorbeelden toepassen ondergrenzen