PGS 15 - Inleiding hoofdstuk 4

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2016. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2011.

Hoofdstuk 4 van PGS 15 geeft aanvullende eisen voor opslagvoorzieningen waarin meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen (inclusief daarbij opgeslagen koopmansgoederen en/of aanverwante stoffen) wordt opgeslagen, of meer dan 1.000 kg zeer giftige stoffen in verpakking (ADR klasse 6.1, VG I of klasse 8, VG I met bijkomend gevaar 6.1).

Bij opslagen tot 10.000 kg volstaan bouwkundige voorzieningen, gescheiden opvangfaciliteiten (productopvang) en brandpreventiemaatregelen. Bij opslagen met meer dan 10.000 kg zijn aanvullende voorzieningen voor brandbestrijding, opvang van bluswater en organisatorische maatregelen nodig.

Voor laatstgenoemde opslagvoorzieningen geldt hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit niet. In alle gevallen is een omgevingsvergunning onderdeel milieu nodig. Een opslag met meer dan 10.000 kg  valt namelijk onder categorie 4.4j lid 1 van het BOR en is daarmee vergunningplichtig. De opslag van meer dan 1.000 kg zeer giftige stoffen is vergunningplichtig op basis van categorie 4.4h, lid 5 of 7 van het BOR.

Hierbij geldt dat bij het opstellen van de vergunning altijd sprake is van maatwerk. Elk voorschrift dat van toepassing is, moet uitdrukkelijk in de vergunning staan. Bij die uitwerking moet aandacht zijn voor:

  • de aard en hoeveelheid van de opgeslagen stoffen
  • het vastgestelde beschermingsniveau voor de stoffen in de opslag
  • de bijbehorende minimale productopvang- en bluswateropvangcapaciteit
  • de eisen aan een eventuele brandbeveiligingsinstallatie

Als er meerdere opslagvoorzieningen zich binnen een inrichting bevinden, gelden de hierboven genoemde ondergrenzen per opslagvoorziening.

De PGS15:2016 is:

  • wél van toepassing bij vergunningverlening van een "nieuwe omgevingsvergunning".
  • wél van toepassing bij toezicht op een "nieuwe" omgevingsvergunning.
  • niet van toepassing bij handhaving op "oude" vergunningen. Het gaat dan om vergunningen met een verwijzing naar een eerdere versie van de PGS15.