PGS 15 - Systematiek

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2016. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2011.

Deze pagina beschrijft het hoofdstuk 'Systematiek' die is gebruikt bij de richtlijn PGS 15.' De volgende onderwerpen komen aan bod:

Systematiek van PGS 15

In de PGS 15 zijn voorschriften opgenomen om tot een aanvaardbaar beschermingsniveau te komen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR- stoffen.

Daarbij is verschil gemaakt in kleine opslagvoorzieningen van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen tot en met 10 000 kg en grote opslagvoorzieningen van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen vanaf 10 000 kg.

Voor opslagvoorzieningen waar tot en met 10 000 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen wordt opgeslagen, kan met een basisvoorzieningenniveau worden volstaan.

Bij opslagvoorzieningen met meer dan 10 000 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen of meer dan 1.000 kg zeer giftige stoffen bepalen de gevaarsaspecten van de opgeslagen stoffen het te hanteren  beschermingsniveau. Zeer giftige stoffen zijn in dit kader stoffen van klasse 6.1 VG I of klasse 8, VG I met aanvullend etiket 6.1.

Beschermingsniveau's

In de regels van deze publicatie worden vier verschillende beschermingsniveaus onderscheiden. Naarmate de brandbaarheid van een stof toeneemt, zijn strengere beschermingseisen noodzakelijk.

Beschermingsniveau 1 heeft de strengste eisen en beschermingsniveau 4 de minst strenge eisen. In de regels van deze publicatie is dit onder meer vertaald in de eisen die aan de aanwezigheid en uitvoering van branddetectie, bluswateropvang, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen worden gesteld.

Beschermingsniveau 4 is van toepassing op onbrandbare en niet-brandonderhoudende stoffen, vooral ADR-klasse 8 en 9 VP II en III. Bij beschermingsniveau 2a  gaat het vooral om preventieve maatregelen. Het uitgangspunt is om brand binnen het brandcompartiment te houden zonder dat er blussing van het brandcompartiment wordt ingezet.

Gelijkwaardigheidsbeginsel

In bepaalde gevallen kunnen andere maatregelen worden getroffen dan in de voorschriften van deze PGS 15 zijn opgenomen. Voor dergelijke gevallen geldt het gelijkwaardigheidsbeginsel zoals behandeld in 1.4 of het gemotiveerd afwijken zoals behandeld in 1.5.

Voor specifieke situaties of stoffen bevat de PGS 15 een aantal hoofdstukken met voorschriften die in de meeste gevallen aanvullend zijn op (delen van) Hoofdstuk 3;

  • voorzieningen voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (Hoofdstuk 5)
  • gasflessen (Hoofdstuk 6)
  • spuitbussen (Hoofdstuk 7)
  • gevaarlijke stoffen klasse 4.1, 4.2 en 4.3 (Hoofdstuk 8)
  • organische peroxiden klasse 5.2 voor zover ≤ 1.000 kg in LQ-verpakking (Hoofdstuk 9)
  • containers met gevaarlijke stoffen (Hoofdstuk 10)

Aanwijzingsschema

In de volgende figuur is de systematiek schematisch weergegeven:

20180205 VV Beslisschema H2