Hoofdstuk 2 Systematiek

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2011. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2016.

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de systematiek die is gebruikt bij de richtlijn PGS 15.

Aanwijzingsschema

Systematiek van PGS 15

In de PGS 15 zijn voorschriften opgenomen om tot een aanvaardbaar beschermingsniveau te komen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR stoffen. Afwijken hiervan is mogelijk door middel van het gelijkwaardigheidsbeginsel en het gemotiveerd afwijken.

De systematiek van PGS 15 kan als volgt worden samengevat:

  • wordt de ondergrens overschreden, dan zijn de algemene bepalingen van Hoofdstuk 3 van toepassing;
  • bij een opslagvoorziening voor meer dan 10.000 kg (of > 1.000 kg in geval van klasse 6.1 VG I dan wel klasse 8, VG I met aanvullend etiket 6.1) zijn ook de voorschriften van Hoofdstuk 4 van toepassing. In dat geval geldt, afhankelijk van de aard van de stoffen en het verpakkings- materiaal, dat een bepaald beschermingsniveau (1, 2 of 3) moet zijn gerealiseerd;
  • voor specifieke situaties of stoffen bevat PGS 15 een aantal hoofdstukken met voorschriften die in de meeste gevallen aanvullend zijn op (delen van) Hoofdstuk 3;
  • containers met gevaarlijke stoffen (Hoofdstuk 5);
  • gasflessen (Hoofdstuk 6);
  • spuitbussen (Hoofdstuk 7);
  • gevaarlijke stoffen klasse 4.1, 4.2 en 4.3 (Hoofdstuk 8);
  • organische peroxiden klasse 5.2 voor zover < 1.000 kg in LQ-verpakking (Hoofdstuk 9);
  • voorzieningen voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (Hoofdstuk 10).

Aanwijzingsschema

In de volgende figuur is deze systematiek schematisch weergegeven:

Pgs15 van toepassing hst2

De volgende inhoud wordt overgenomen uit fragment: Handleiding PGS 15 versie 2011