Inleiding hoofdstuk 4

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2011. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2016.

Hoofdstuk 4 van PGS 15 geeft aanvullende eisen voor opslagvoorzieningen waarin meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen wordt opgeslagen, of meer dan 1.000 kg zeer giftige stoffen in verpakking (ADR klasse 6.1, VG I of klasse 8, VG I met bijkomend gevaar 6.1).

Het belangrijkste verschil tussen opslagen van minder dan 10.000 kg en anderzijds meer dan 10.000 kg is dat voor opslagen van minder dan 10.000 kg volstaan kan worden met bouwkundige voorzieningen om een aanvaardbaar risico te krijgen. Voor de opslag van meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen (of meer dan 1.000 kg zeer giftige stoffen) zijn verdergaande voorzieningen noodzakelijk met betrekking tot brandbestrijding, opvang van bluswater en organisatorische maatregelen.

Als er sprake is van meerdere opslagvoorzieningen binnen een inrichting met elk minder dan de hiervoor genoemde ondergrenzen, gelden voor elke opslagvoorziening uitsluitend de eisen uit hoofdstuk 3 van PGS 15.

Hoofdstuk 4 is pas van toepassing als de ondergrenzen worden overschreden. Hoofdstuk 4 voegt voor die opslagvoorzieningen de volgende aspecten toe ten opzichte van de algemene eisen van Hoofdstuk 3:

Op deze opslagvoorzieningen is hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing, zodat in alle gevallen een omgevingsvergunning onderdeel milieu nodig is. Hierbij geldt, dat voor het vaststellen van de voorschriften in de vergunning in alle gevallen een nadere uitwerking van de voorschriften uit PGS 15 noodzakelijk is. Bij die uitwerking moet aandacht worden besteed aan de aard en hoeveelheid van de opgeslagen stoffen, het op basis daarvan vastgestelde noodzakelijke beschermingsniveau, de bijbehorende minimale productopvang- en bluswateropvangcapaciteit en de eisen aan een eventuele brandbeveiligingsinstallatie.