Historie bij Beschermingsniveau 1

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2011. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2016.

Onderzoeken VROM-Inspectie
Op 12 mei 2000 vond een grote brand plaats bij het bedrijf ATF in Drachten. Om herhaling van een dergelijke calamiteit te voorkomen, heeft de toenmalige minister van VROM de bevoegde gezagen geadviseerd de verleende vergunningen voor dergelijke opslagplaatsen te beoordelen en indien nodig te actualiseren. Dit advies is ook opgenomen in de PGS 15. Uit onderzoeken van de VROM-Inspectie in 2007 en 2009 bleek dat er nog een aantal zaken niet goed waren geregeld. Op 4 februari 2010 heeft de minister van VROM een brief (pdf, 154 kB) gestuurd aan alle bevoegde gezagen en gevraagd om uiterlijk 15 maart 2010 informatie aan te leveren over de huidige situatie, reeds lopende of in gang te zetten verbeteracties en uiterlijk 1 juli 2010 de noodzakelijke procedures in gang te zetten.

Naar aanleiding van de grote brand in Moerdijk bij het bedrijf Chemie-Pack is op 13 januari 2011 in de Tweede Kamer een spoeddebat gehouden. Daarbij is door staatssecretaris Atsma toegezegd dat voor de zomer van 2011 een actualisatie van het onderzoek van de VROM-Inspectie uit 2010 naar de brandveiligheid bij PGS 15-opslagen zou plaatsvinden. Op basis van de resultaten van een onderzoek in juni 2011 (pdf, 500 kB) concludeert de VROM-Inspectie dat er sinds 2010 vooruitgang is geboekt door het bevoegd gezag en de bedrijven, maar dat een adequate uitvoering en naleving van de regelgeving voor de borging van de brandveiligheid nog niet is bereikt.

Kennisuitwisseling
Op 27 april 2010 is op de Schakeldag een bijeenkomst voor vergunningverleners en toezichthouders en handhavers van de overheden over dit thema gehouden. Hierbij werden presentaties gegeven door de VROM-Inspectie en de provincie Noord-Brabant. (ppt, 186 kB)

Een vervolgbijeenkomst vond op 7 juni 2011 op de Schakeldag plaats. Aan deze bijeenkomst heeft een groep van 25 vergunningverleners en toezichthouders en handhavers van de overheden en specialisten van de brandweer (van verschillende veiligheidsregio's) deelgenomen. Het doel van deze bijeenkomst was het verzamelen en bundelen van kennis en ervaringen. Er zijn presentaties gegeven door InfoMil (pdf, 355 kB) , de provincie Noord-Brabant (pdf, 47 kB), de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid (pdf, 583 kB) en de DCMR milieudienst Rijnmond (pdf, 1 MB).