Relevante documenten bij het maken upd

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2011. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2016.

Aandachstpuntenlijst PGS 15
Deze aandachtspuntenlijst bij het toezicht op opslagbedrijven van verpakte gevaarlijke stoffen (hierna PGS 15 bedrijven) heeft tot doel Brzo-, en ARIE toezichthouders een handreiking te bieden ten aanzien van brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

Handreiking Risicobeoordeling PGS 15
Deze handreiking is bedoeld als instrument voor Brzo-, en ARIE inspecteurs om op een uniforme, verantwoorde en inzichtelijke wijze een beeld te krijgen van de risico's die samenhangen met het niet afgeven van een inspectiecertificaat voor een bestaande brandbeveiligingsinstallatie. De handreiking sluit aan bij de risicobeoordelingsystematiek zoals deze wordt toegepast bij de uitvoering van het Besluit risico's zware ongevallen.

Stand van zaken brandveiligheid bij opslagen van gevaarlijke stoffen, VROM-Inspectie (juni 2011) (pdf, 500 kB)
Naar aanleiding van de grote brand in Moerdijk bij het bedrijf Chemie-Pack is op 13 januari 2011 in de Tweede Kamer een spoeddebat gehouden. Daarbij is door staatssecretaris Atsma toegezegd dat voor de zomer van 2011 een actualisatie van het onderzoek van de VI uit 2010 naar de brandveiligheid bij PGS 15-opslagen zou plaatsvinden.Op basis van de resultaten van dit onderzoek concludeert de VI dat er sinds 2010 vooruitgang is geboekt door het bevoegd gezag en de bedrijven, maar dat een adequate uitvoering en naleving van de regelgeving voor de borging van de brandveiligheid nog niet is bereikt.

Brandveiligheid bij opslagen van gevaarlijke stoffen, VROM-Inspectie (september 2010) (pdf, 482 kB)
De VROM-Inspectie heeft in het voorjaar van 2010 op verzoek van toenmalig minister Cramer een landelijke inventarisatie uitgevoerd naar de borging van de brandveiligheid bij grote opslagen van verpakte gevaarlijke stoffen. Bij meer dan de helft van de 340 bedrijven met een dergelijke PGS 15-opslagplaats blijkt de milieuvergunning van onvoldoende kwaliteit of ontbreekt een goedkeurend inspectierapport van de brandbeveiligingsinstallatie.

Geen garantie op brandveiligheid, VROM-Inspectie (mei 2009) (pdf, 657 kB)
De VROM Inspectie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de vergunningen, certificaten en de feitelijke staat van brandbeveiligingsinstallaties bij grote opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen. Uit het onderzoek blijkt dat de brandveiligheid bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen vaak te wensen over laat. Het betreft opslagplaatsen voor meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen met brandbeveiligingssystemen van alle types (Hi-Ex, Sprinkler en gasblus systemen). Knelpunten treden op bij alle stappen: ontwerp, vergunningverlening, aanleg, gebruik, keuringen en handhaving.

Dieper duiken in het schuim, VROM-Inspectie (augustus 2007) (pdf, 273 kB)
Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in, en het bevorderen van de veiligheidssituatie bij grote opslagen van gevaarlijke stoffen die zijn uitgerust met een hi-ex installatie. Geconstateerd is dat bij veel van de onderzochte bedrijven een veiligheidsrisico optreedt. De actualiteit van de milieuvergunningen van deze groep bedrijven is zowel kwantitatief als kwalitatief onvoldoende. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor het toezicht van het bevoegd gezag op de veiligheidsborging door de bedrijven vaak beperkt.
Het uitgangspuntendocument ontbreekt vaak. De keuringen door type A geaccrediteerde inspectie-instellingen vinden bij minder dan de helft van de bedrijven plaats. Er is onvoldoende zicht op welke stoffen uit opslagen geweerd moeten worden en hoe de controle daarop moet plaatsvinden.

Toepassing van Hi-Ex inside air brandblussystemen, Tebodin (september 2001) (pdf, 121 kB)
Het onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de werking van schuimblusinstallaties, voor welke toepassingen deze systemen wel of niet geschikt zijn en onder welke condities.
In het onderzoek zijn o.a. de volgende punten nader onderzocht:

  • de blussende werking van hi-ex schuim
  • de keuze van de installatie en belangen en afwegingen die daarbij een rol spelen
  • toepasbaarheid van de hi-ex blusinstallatie
  • certificering en registratie
  • repressieve mogelijkheden in geval van brand

Circulaire aanvullende informatie schuimblusinstallaties inside air (1995) (pdf, 120 kB)
In de bijlage is aanvullende informatie opgenomen voor schuimblusinstallaties type inside air.

Circulaire aanpassing opslagplaatsen gevaarlijke stoffen (1992) (pdf, 1.3 MB)
In deze circulaire heeft VROM welke wijzigingen moeten worden doorgevoerd in opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen c.q. afvalstoffen. In bijlage 1 is informatie opgenomen over schuimblusinstallaties type inside air.

NFPA 11
De NFPA 11 is de internationale norm voor schuimblussystemen zoals Hi-Ex. De norm is te bestellen bij de National Fire Protection Association van de USA.

Memorandum 48, 61 en 64
In de PGS 15 is verwezen naar onder andere de memorandum 48 (pdf, 904 kB), 61 (pdf, 95 kB) en 64 (pdf, 80 kB) waarin aanvullende eisen staan waar aan moet worden voldaan.

Blauwdruk UPD
De blauwdruk voor een uitgangspuntendocument (UPD) voor PGS 15-opslagen van verpakte gevaarlijke stoffen met beschermingsniveau 1 is te vinden op: www.hetccv.nl/instrumenten/Model+IBB/Blauwdruk-uitgangspuntendocument-PGS-15.


Zie ook

InfoMil Nieuws