Vuurwerkbesluit

De vuurwerkramp in Enschede in 2002 is aanleiding geweest voor het aanscherpen van wet- en regelgeving rondom het in- en uitvoeren, opslaan, bewerken, afleveren, het voorhanden hebben en het afsteken van vuurwerk. Op 1 maart 2002 is het Vuurwerkbesluit in werking getreden. De tabel geeft een volledig overzicht van alle officiële publicaties van het Vuurwerkbesluit.

Informatie over vuurwerk in het kader van het Activiteitenbesluit vindt u op de pagina Opslag ontplofbare stoffen.

Wet- en regelgeving

In de tabel hieronder vindt u het Vuurwerkbesluit, met de nota van toelichting en de daarop volgende wijzigingen met bijbehorende toelichtingen. Deze kunt u ook downloaden op wetten.nl, via de wetsgeschiedenis.

De huidige versie van het Vuurwerkbesluit is de geldende versie waar alle wijzigingen in zijn verwerkt. Hier zit geen toelichting bij, omdat de toelichting nooit wijzigt (elk wijzigingsbesluit heeft een eigen toelichting).

Overzicht officiële publicaties Vuurwerkbesluit
Publicatie Staatsblad Datum publicatie
Besluit van 28 oktober 2019 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met de verplichtstelling van veiligheidsbrillen, aansteeklonten en instructies bij de verkoop van consumentenvuurwerk Staatsblad 2019, 378 31 oktober 2019
Wijziging van het Vuurwerkbesluit ter implementatie van richtlijn nr. 2013/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking) (PbEU L178) en uitvoeringsrichtlijn 2014/58/EU van 16 april 2014 van de Commissie betreffende het opzetten van een traceerbaarheidssysteem voor pyrotechnische artikelen overeenkomstig Richtlijn 2007/23/EG (PbEU L115) (samenvatting wijziging) Staatsblad 2015, nummer 332-n1 18 november 2015
Besluit van 8 september 2015 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit ter implementatie van richtlijn nr. 2013/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking) (PbEU L178) en uitvoeringsrichtlijn 2014/58/EU van 16 april 2014 van de Commissie betreffende het opzetten van een traceerbaarheidssysteem voor pyrotechnische artikelen overeenkomstig Richtlijn 2007/23/EG (PbEU L115) (samenvatting wijziging Vuurwerkbesluit september 2015) Staatsblad 2015, nummer 332 21 september 2015
Besluit van 9 december 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 29 oktober 2014 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit (beperking afsteektijden consumentenvuurwerk) (Stb. 2014, 416) Staatsblad 2014, nummer 496 12 december 2014
Besluit van 29 oktober 2014 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit (beperking afsteektijden consumentenvuurwerk) (samenvatting wijziging Vuurwerkbesluit oktober 2014) Staatsblad 2014, nummer 416 5 november 2014
Besluit van 27 juni 2014, houdende wijziging van het Vuurwerkbesluit met betrekking tot een verlenging van een overgangstermijn en enkele andere wijzigingen (samenvatting wijziging Vuurwerkbesluit juni 2014) Staatsblad 2014, nummer 267 15 juli 2014
Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 28 oktober 2013, nr. IENM/BSK-2013/232103, ter aanwijzing van professioneel vuurwerk op grond van artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit (Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit) (samenvatting wijziging Vuurwerkbesluit oktober 2013) Staatscourant 2013, nummer 30063 29 oktober 2013
Inwerkingtreding van het Besluit van 15 maart 2012, houdende wijziging van het Vuurwerkbesluit en enkele andere algemene maatregelen van bestuur (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid Vuurwerkbesluit) (Stb. 127) Staatsblad 2012, nummer 129 12 april 2012
Besluit van 15 maart 2012, houdende wijziging van het Vuurwerkbesluit en enkele andere algemene maatregelen van bestuur (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid Vuurwerkbesluit) (samenvatting wijziging Vuurwerkbesluit maart 2012) Staatsblad 2012, nummer 127 29 maart 2012
Besluit van 9 december 2009, houdende aanpassing van het Vuurwerkbesluit en enkele andere besluiten ter implementatie van richtlijn nr. 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen (samenvatting wijziging Vuurwerkbesluit december 2009) Staatsblad 2009, nummer 605 29 december 2009
Besluit van 17 mei 2004, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van 16 januari 2004 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten (Stb. 26) Staatsblad 2004, nummer 236 8 juni 2004
Besluit van 11 maart 2004, houdende wijziging van het Besluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998, houdende wijziging van het Besluit van 16 januari 2004 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten (Stb. 26) en houdende wijziging van het Vuurwerkbesluit (samenvatting wijziging Vuurwerkbesluit maart 2004) Staatsblad 2004, nummer 133 6 april 2004
Besluit van 23 februari 2004, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van 16 januari 2004 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten Staatsblad 2004, nummer 71 24 februari 2004
Besluit van 16 januari 2004 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten (samenvatting wijziging Vuurwerkbesluit januari 2004) Staatsblad 2004, nummer 26 29 januari 2004
Besluit van 9 april 2002 tot aanpassing van enkele besluiten aan de gewijzigde bepalingen en terminologie inzake afvalstoffen in de Wet milieubeheer, tot wijziging van het Vuurwerkbesluit, alsmede tot wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer ter zake van de verstrekking van gegevens bij een melding als bedoeld in artikel 8.20, tweede lid, van de Wet milieubeheer (aanpassing aan wijzigingen Wet milieubeheer) (samenvatting wijziging Vuurwerkbesluit april 2002) Staatsblad 2002, nummer 189 16 april 2002
Besluit van 26 februari 2002 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van het besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) Staatsblad 2002, nummer 114 28 februari 2002

Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) (samenvatting wijziging Vuurwerkbesluit 2002)

Staatsblad 2002, nummer 33 29 januari 2002

Meldingsformulier Vuurwerkbesluit

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, melden hun bedrijfsactiviteiten met de digitale module AIM. Voor een aantal activiteiten met vuurwerk, zoals import en export, gebeurt dit online. De melding gaat naar de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Een landelijk formulier voor het melden van vuurwerkbedrijven met maximaal 10.000 kg consumentenvuurwerk was er niet. Daarom heeft Kenniscentrum InfoMil in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Meldingsformulier Vuurwerkbesluit (doc, 58 kB) opgesteld.


Samenvatting aanvulling pyrorichtljn

Bij de wijziging van het Vuurwerkbesluit aan de Pyrorichtlijn 2013 is op blz. 1, in de aanhef is bij het nader rapport na 25 augustus 2015 het kenmerk weggevallen. Het kenmerk is nr. IENM/BSK-2015/164347.

Samenvatting Vuurwerkbesluit september 2015

Met deze wijziging van het Vuurwerkbesluit worden twee Europese richtlijnen: de Pyrorichtlijn 2013 en de uitvoeringsrichtlijn geïmplementeerd.De aanpassingen van het Vuurwerkbesluit gaan over het in de handel brengen van vuurwerk.

De wijzigingen in vergelijking met Pyrorichtlijn 2007 gaan vooral over de herverdeling van verantwoordelijkheden voor verschillende marktdeelnemers en het stroomlijnen van de procedures (zoals de wijze van aanmelding van conformiteitsbeoordelingsinstanties).

 • Importeurs en distributeurs zijn medeverantwoordelijkheid voor de uitvoering van verplichtingen voor de fabrikanten. Importeurs moeten controleren of de fabrikant de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft uitgevoerd en de voorgeschreven technische documentatie heeft opgesteld. Ook moeten importeurs controleren of de pyrotechnische artikelen de juiste markering hebben en van instructies en informatie over de veiligheid zijn voorzien. Het aanbrengen van hun naam en adres op het product is ook een verplichting.

 • Distributeurs moeten controleren of het pyrotechnische artikel van de CE-markering en de naam van de fabrikant en van de importeur is voorzien en of het vuurwerk de vereiste documentatie en instructies bevat.

 • Marktdeelnemers moeten met markttoezichtautoriteiten samenwerken en passende maatregelen nemen wanneer zij niet-conforme pyrotechnische artikelen hebben geleverd.

 • Voor alle marktdeelnemers zijn aangescherpte traceerbaarheidsverplichtingen vastgelegd. Op pyrotechnische artikelen moeten de naam en het adres van de fabrikant zijn aangebracht en een nummer om vast te stellen om welk artikel het gaat en welke technische documentatie erbij hoort. Iedere marktdeelnemer moet de autoriteiten kunnen meedelen van welke marktdeelnemer hij een pyrotechnisch artikel heeft ontvangen of aan wie hij een artikel heeft geleverd.

 • Aangemelde instanties nemen deel aan de Europese coördinatiegroep van aangemelde instanties en gebruiken de besluiten van deze groep als richtsnoeren.

 • Dochterondernemingen of onderaannemers voldoen ook aan de aanmeldingseisen. Daarnaast kennen aangemelde instanties registratienummers toe aan pyrotechnische artikelen.

Samenvatting Vuurwerkbesluit oktober 2014

Met het besluit worden de afsteektijden van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling ingeperkt. De afsteektijd wordt op oudejaarsdag terug gebracht van 10.00 uur naar 18.00 uur.

samenvatting Vuurwerkbesluit juni 2014

Het besluit bevat overgangstermijnen als het gaat om de conformiteitsprocedure en de regels over CE-markering. Om aan de Arbeidsomstandighedenregelgeving te kunnen voldoen is het verbod op het aanwezig zijn van ventilatieopeningen in (buffer)bewaarplaatsen opgeheven. Verder is een verplichting opgenomen om een afschrift van een melding van een ontbrandingstoestemming langs elektronische weg te verzenden. Het besluit is op 16 juli 2014 in werking getreden.

Samenvatting Vuurwerkbesluit oktober 2013

Deze regeling heeft tot doel te voorkomen dat particulieren rond de jaarwisseling vuurwerk voorhanden hebben dat in Nederland niet is aangewezen als consumentenvuurwerk. De regeling is op 30 oktober 2013 in werking getreden en vervalt op een nader te bepalen tijdstip.

Samenvatting Vuurwerkbesluit maart 2012

Aanleiding voor de wijzigingen is de evaluatie van het Vuurwerkbesluit die in 2007/2008 is uitgevoerd. Daarnaast heeft het Centrum voor Externe Veiligheid en Vuurwerk bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op verzoek van de toenmalige Minister van VROM een aantal adviezen uitgebracht, die eveneens betrokken zijn bij de opstelling van het wijzigingsbesluit.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 1. Verhogen meldingsgrens voor opslag van 1.000 kg naar 10.000 kg.
 2. Verhogen meldingsgrens voor ontbranden van consumentenvuurwerk door professionals van 100 kg naar 200 kg en van theatervuurwerk door professionals van 10 kg naar 20 kg.
 3. Opnemen eisen voor ontbrandingen in een ministeriële regeling.
 4. Verlenen toepassingsvergunningen door de Minister van Infrastructuur en Milieu.
 5. Verhogen van de verkoophoeveelheid van 10 kg naar 25 kg.
 6. Verhogen van de hoeveelheid vuurwerk in de verkoopruimte van 250 kg naar 500 kg.
 7. Toestaan tweede bufferbewaarplaats.
 8. Extra bepalingen om de strafrechtelijke vervolging van de handel van illegaal, gevaarlijk vuurwerk te verbeteren.

Samenvatting Vuurwerkbesluit december 2009

De aanleiding tot aanpassing van het Vuurwerkbesluit is het gevolg van een Europese richtlijn, de zogenaamde Pyrorichtlijn. Daarin wordt voor pyrotechnische artikelen, zoals vuurwerk, geregeld dat die voldoen aan veiligheidseisen en verplicht worden voorzien van het CE- keurmerk. Deze en nog een aantal andere eisen uit die richtlijn zijn vertaald naar het Vuurwerkbesluit. Dit besluit is grotendeels per 4 juli 2010 in werking getreden.

Samenvatting Vuurwerkbesluit maart 2004

De wijziging bevat een belangrijke verduidelijking over de breedte van het vrijwaringsgebied, een uitzondering van de verzekeringsplicht voor theatervuurwerk en een nog niet opgenomen mogelijkheid om professioneel vuurwerk ter beschikking te stellen aan de krijgsmacht.

Samenvatting Vuurwerkbesluit januari 2004

In dit wijzigingsbesluit wordt een groot aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen gaan over theatervuurwerk, eisen aan bewaarplaatsen, sprinklerinstallaties en ontbrandingstoestemmingen.

Samenvatting Vuurwerkbesluit april 2002

De wijziging maakt het mogelijk om op te treden tegen personen die buiten het vuurwerkseizoen vuurwerk op een voor het publiek toegankelijke plaats voorhanden hebben.

samenvatting Vuurwerkbesluit 2002

Dit is de eerste versie van het nieuwe Vuurwerkbesluit. Alle komende wijzigingen zijn op dit Besluit gebaseerd.