Hoe kan het aantal vuurwerk verkooppunten gereguleerd worden?

Vraag

Hoe kan het aantal vuurwerk verkooppunten en de situering hiervan gereguleerd worden?

Antwoord

Er zijn twee mogelijkheden om het aantal verkooppunten (en daarmee de opslaglocaties voor vuurwerk) en de situering van de verkooppunten te reguleren: het bestemmingsplan en het instrument van de verkoopvergunning in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Ondanks het feit dat voor een verkooppunt voor vuurwerk en de bijbehorende opslag voorschriften zijn opgenomen in het Vuurwerkbesluit voor een veilige opslag, kan het toestaan van dergelijke opslagplaatsen in bijvoorbeeld woonwijken voor de nodige maatschappelijke onrust zorgen. Na de verkoop van vuurwerk wordt regelmatig direct vuurwerk afgestoken. In woonwijken kan dit tot overlast voor de bewoners leiden. Ook verkoop in de nabijheid van gevoelige objecten, zoals ziekenhuizen, dierenasiels of bejaardenhuizen kan ongewenst zijn. Dat kan een reden zijn om het aantal verkooppunten en de situering daarvan te willen reguleren.
Andere redenen voor regulering kunnen de bereikbaarheid bij calamiteiten of de verkeersaantrekkende werking zijn. Een grotere opslag leidt in het algemeen tot een grotere klantenkring en meer verkeersaantrekkende werking en dit kan een reden zijn om verkooppunten bij voorkeur buiten winkelgebieden in het centrum te lokaliseren.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan kan het aantal verkooppunten worden gereguleerd of kan verkoop in bepaalde gebieden worden uitgesloten. Het reguleren van het aantal verkooppunten en ook het in een bepaald gebied verbieden van verkoop, moet vanuit ruimtelijk perspectief zijn gemotiveerd. Het is niet mogelijk om verkoop in de gehele gemeente te verbieden omdat dit in strijd is met landelijke wetgeving, die verkoop van vuurwerk toestaat.
Als het - vanuit ruimtelijk perspectief - ongewenst is dat in een bepaald gebied vuurwerkverkoop en -opslag plaatsvindt, kan dit in het bestemmingsplan worden uitgesloten, bijvoorbeeld in de omschrijving van de toegelaten bedrijven of bedrijfsactiviteiten. Dit kan via een zogenaamd ‘paraplubesluit tot wijziging van een reeks bestemmingsplannen'. Het is van belang om de bestaande situatie en de gewenste situatie vast te leggen om vervolgens de gewenste situatie vast te leggen in het bestemmingsplan.
De eisen waaraan een verkooppunt (en opslag) moet voldoen staan in het Vuurwerkbesluit. Het is niet de bedoeling deze inhoudelijke eisen over veiligheid op te nemen in een bestemmingsplan. De veiligheidsafstanden uit het Vuurwerkbesluit moeten wel zijn opgenomen in een bestemmingsplan.

Begripsomschrijving detailhandel
De verkoop van vuurwerk is een detailhandelsactiviteit die vaak zal passen binnen de bestemmingen die detailhandel toestaan. Binnen het begrip detailhandel is meestal niet vastgelegd wat verkocht mag worden. Dit betekent dat in ieder pand met de bestemming detailhandel en waarbij voldaan kan worden aan de eisen uit het Vuurwerkbesluit, de verkoop van vuurwerk mogelijk is. Door in de omschrijving van toegelaten bedrijven of bedrijfsactiviteiten de verkoop van vuurwerk specifiek te benoemen, is regulering mogelijk.

Aantal verkooppunten
Het maximum aantal verkooppunten kan gerelateerd worden aan het aantal inwoners. De gewenste ruimtelijke spreiding is afhankelijk van de omvang van de gemeente. Het kan wenselijk zijn om te streven naar een gelijkmatige spreiding van verkooppunten, zodat binnen elk verzorgingsgebied voldoende aanbod is voor de lokale markt. Ook kan het kan ook wenselijk zijn om de verkoop te lokaliseren op een bedrijventerrein of andere gebieden buiten de woongebieden.

Voorbeeld paraplubesluit regulering verkooppunten

In het paraplubesluit wordt een begripsbepaling toegevoegd voor detailhandel in vuurwerk en bijbehorende opslag. Ook wordt een verbodsbepaling opgenomen voor een detailhandel in vuurwerk met een uitzondering voor bestaande verkooppunten met eventueel daaraan gekoppeld een uitsterfconstructie. Daarnaast wordt een vrijstellingsbepaling opgenomen die het bevoegd gezag de mogelijkheid geeft om vrijstelling te verlenen van de verbodsbepaling, waarbij is aangegeven onder welke voorwaarden vrijstelling kan worden verleend. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de gewenste situatie. In deze voorwaarden kan worden opgenomen dat nieuwvestiging alleen mogelijk is als een bestaand verkooppunt ophoudt te bestaan, het maximum aantal verkooppunten, de gewenste spreiding en de locatie van nieuwe verkooppunten.

Verkoopvergunning

In artikel 2:72 van het model Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de mogelijkheid opgenomen om een verkoopvergunning te verplichten voor de verkoop van vuurwerk. Zonder verkoopvergunning mag dan geen vuurwerk worden verkocht.

Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden, zonder een vergunning van het college van de gemeente waar het bedrijf is of zal worden gevestigd.

De verkoopvergunning beoogt het belang van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu en het voorkomen van overlast. Met deze vergunningsplicht kan bijvoorbeeld het aantal verkooppunten van vuurwerk worden beperkt of kunnen bepaalde gebieden worden uitgesloten om overlast in de omgeving van verkooppunten van vuurwerk te voorkomen. Aan de verkoopvergunning kunnen voorschriften worden verbonden. De verkoopvergunning kan worden gebruikt om, naast het uitsluiten via het bestemmingsplan, een spreidingsbeleid van verkooppunten te voeren en om het aantal verkooppunten en bijbehorende opslag te reguleren.

De gemeente kan bij de APV beleidsregels opstellen. Deze beleidsregels kunnen bijvoorbeeld beschrijven hoeveel en op welke locaties verkooppunten toegestaan worden. Op basis hiervan wordt dan wel of niet een verkoopvergunning afgegeven.

De verkoopvergunning vuurwerk is alleen geldig op de dagen waarop verkoop van vuurwerk op grond van het Vuurwerkbesluit is toegestaan. In het verleden moest de verkoopvergunning jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. De model-APV heeft inmiddels ook een artikel opgenomen waarmee een verkoopvergunning voor onbepaalde tijd geldig wordt. Uiteraard is dit alleen het geval als de gemeente dit heeft overgenomen in haar gemeentelijke APV.

Naast een verkoopvergunning zal een bedrijf ook nog een melding op grond van het Vuurwerkbesluit moeten doen of een omgevingsvergunning voor een inrichting nodig hebben. De gemeente kan als voorwaarde voor een verkoopvergunning eisen dat een melding Vuurwerkbesluit is gedaan of een omgevingsvergunning is verleend. Ook moet verkoop van vuurwerk op grond van het bestemmingsplan mogelijk zijn. Alleen een verkoopvergunning is niet voldoende om vuurwerk te mogen verkopen.