Wat biedt de APV voor mogelijkheden om vuurwerk te reguleren?

Vraag

Wat biedt de APV voor mogelijkheden om vuurwerk te reguleren?

Antwoord

De model Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft verschillende artikelen opgenomen waarmee activiteiten met vuurwerk zijn te reguleren. Het is mogelijk om een verbod op te nemen om vuurwerk af te steken op bepaalde plaatsen. Het ontbranden van vuurwerk tijdens een evenement kan gebonden zijn aan een evenementenvergunning. De verkoop van vuurwerk kan gebonden zijn aan een verkoopvergunning.

Afsteeklocaties
Het is mogelijk om in de APV een artikel op te nemen over de plaatsen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Dit is artikel 2:73 in de model APV. Het college kan met dit artikel plaatsen aanwijzen. Dit kunnen plaatsen zijn die gevoelig zijn voor geluid, zoals bijvoorbeeld verzorgingstehuizen of dierenasiels. Het volstaat niet om uitsluitend dit artikel in de APV op te nemen. Het college moet tevens een aanwijzingsbesluit nemen, waarin de plaatsen zijn vermeld, zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 2:73. Zonder een dergelijk aanwijzingsbesluit is het een loos artikel.

Model APV Artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
1. Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.
2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te bezigen als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.
3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.

Evenementenvergunning
De gemeente heeft de mogelijkheid om evenementen te reguleren via het instrument van de evenementenvergunning op grond van de APV. Hiertoe is artikel 2:25 in de model APV opgenomen. Voor meer informatie zie: Wat is de rol van de gemeente bij het tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk?.

Verkoopvergunning
In artikel 2:72 van de model APV is de mogelijkheid opgenomen om een verkoopvergunning te verplichten voor de verkoop van vuurwerk. Zonder verkoopvergunning mag dan geen vuurwerk worden verkocht.
Voor meer informatie zie: Hoe kan het aantal vuurwerk verkooppunten gereguleerd worden?.