Landelijke vuurwerkdag 2022

2 jaar kon de vuurwerkdag vanwege corona helaas niet doorgaan. Maar op 4 oktober 2022 ontmoetten deelnemers vanuit verschillende disciplines (provincie, uitvoeringsdienst, politie, brandweer, inspectie en branche) elkaar weer op de 5e landelijke vuurwerkdag. Net als de laatste keer in 2019 ook deze keer in het Provinciehuis van Overijssel in Zwolle.

Opening

Dagvoorzitter Ludwig Cairo vuurwerkcoördinator van de provincie Gelderland heette alle deelnemers welkom en nam het programma van de dag door.

Danischa Ramdat en Liesbeth Hennink-Spoelma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben huidige stand van zaken vuurwerkbeleid IenW toegelicht. Hierbij zijn de meest uit het oog springende actualiteiten benoemd. Daarnaast hebben zij met de deelnemers stil gestaan bij het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Klaver en Ouwehand. Wat zijn de knelpunten en/of (on)mogelijkheden van een algeheel vuurwerkverbod voor consumenten? Hierbij kwam met name naar voren dat handhaven van een vuurwerkverbod lastig uitvoerbaar is en hierbij samenwerking in internationaal verband dringend gewenst is. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u die richten aan liesbeth.spoelma@minienw.nl.

Inhoudelijke sessies

Na het plenaire deel was er, in 3 verschillende rondes, keuze uit de volgende verdiepende sessies:

Vuurwerkregistratiesysteem

Paul de Boer (Inspectie Leefomgeving en Transport) gaf een demonstratie over het gebruik van het vuurwerkregistratiesysteem. In het vuurwerkregistratiesysteem, in beheer van de Inspectie Leefomgeving en Transport, worden de volgende activiteiten met vuurwerk gemeld:

  • een ongewoon voorval (door het bevoegd gezag)
  • aankomst van vuurwerkcontainers in Nederland (door de Douane)
  • opslag van vuurwerk (door het bevoegd gezag)
  • import en export van vuurwerk (door de vuurwerk importeurs en exporteurs)
  • vuurwerkontbranding (door bevoegd gezag)

De Wet natuurbescherming

Gert-Jan Kloppenburg (Provincie Groningen) heeft uitleg gegeven over de Wet natuurbescherming en waarom deze onze flora en fauna in Nederland wil beschermen. Bij afsteken van vuurwerk is belangrijk om na te gaan of de afsteeklocatie ligt bij een natuurgebied, welke beschermde soorten aanwezig zijn en of het vuurwerkevenement nadelige gevolgen heeft voor de instandhouding van een soort.

foto wnb

Handreiking extreme droogte

Ludo Meijer (vuurwerkcoördinator provincie Utrecht) en Bart Visser (vuurwerkcoördinator provincie Overijssel) hebben in alle 3 sessierondes de Handreiking extreme droogte besproken. Het is bij professionele ontbrandingen verboden vuurwerk te ontbranden als het extreem droog is. Extreme droogte is een subjectief begrip. Om op dezelfde manier te bepalen of het extreem droog is op de ontbrandingslocatie, is de Handreiking extreme droogte opgesteld.
Het waren leuke en leerzame sessies met levendige discussies vanuit verschillende invalshoeken: vergunningsverleners en toezichthouders, gemeentemedewerkers, medewerkers van veiligheidsregio’s/brandweer en ontbranders.
De conclusie is dat het altijd maatwerk blijft. Veel is afhankelijk van de situatie ter plaatse van de ontbrandingslocatie. Ook is van belang om wat voor vuurwerk het gaat. Het is goed dat de handreiking bekend is en gebruikt wordt.

Vuurwerkopslag

Eddy Boersma (vuurwerkcoördinator provincie Drenthe) gaf een leuke en interactieve uitleg over de huidige regelgeving voor de opslag van consumentenvuurwerk. Aan de hand van foto’s werden de praktijksituatie en de wijze van aanpak besproken. Mandy Taal (Informatiepunt Leefomgeving) zoomde daarna in op de wijzigingen door de Omgevingswet. Veel blijft inhoudelijk onveranderd. Werd eerder de veiligheidsafstand bepaald tot kwetsbare objecten, nu is de hoofdregel dat de veiligheidsafstand blijft binnen de begrenzing van de opslaglocatie van consumentenvuurwerk.

Actuele onderwerpen politie

Ralph Reijgers van de politie heeft uitleg gegeven over de rol en werkzaamheden van de politie rondom vuurwerk. De politie doet veel aan het voorkomen dat illegaal vuurwerk op de Nederlandse markt komt. Verder is er in 2021 een record hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen. Vuurwerkcriminaliteit gaat vaak gepaard met andere vormen van criminaliteit. Er ontstaat een interessante discussie over de rol van ouders van minderjarigen die betrapt worden met vuurwerk. Verder wordt er gesproken over het verschil in bevoegdheden van een Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) en toezichthouder.

De rol van de brandweer/veiligheidsregio

Jamie Mutsaerts van Brandweer Nederland zette de rol van de brandweer/veiligheidsregio bij advisering over vuurwerk uiteen. Bij de opslag van consumentenvuurwerk adviseert de brandweer/veiligheidsregio het bevoegd gezag over het uitgangspuntendocument.
Bij vuurwerkontbrandingen wordt  gekeken naar de locatie van de ontbranding in relatie met de bereikbaarheid en de inzetmogelijkheid voor de brandweer. Kort voor de ontbranding wordt bij extreme droogte een locatieschouw gedaan. De brandweer/veiligheidsregio adviseert het bevoegd gezag over eventuele aanvullende maatregelen. Er is behoefte om te onderzoeken of de advisering van de brandweer/veiligheidsregio bij ontbrandingen meer geüniformeerd kan worden.

Actuele onderwerpen Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Paul de Boer (Inspectie Leefomgeving en Transport) ging in op 2 actuele onderwerpen die spelen bij de ILT:

Gaasverpakkingen

Vuurwerk wordt soms bij productie als 1.3G geclassificeerd. TNO heeft de zogenaamde gaasverpakkingen ontwikkelt om het vuurwerk in de verpakking terug te classificeren van 1.3G naar 1.4G. De ILT doet samen met TNO onderzoek naar de classificatie van de verpakkingen van consumentenvuurwerk. Dit jaar is bij de testen bij verschillende verpakkingen geconstateerd dat het verpakte (gaasverpakking) vuurwerk als 1.1G geclassificeerd moet worden. ILT doet nog verder onderzoek naar de eventuele oorzaak.

gaasverpakkingen 2

Rookfakkels

Noodseinmiddelen worden vaak niet voor het doel gebruikt waarvoor ze vervaardigd zijn. Het is verboden om noodseinmiddelen en of rookfakkels te gebruiken in stadions, bij bruiloften, bij gender reveal party’s of voor ander vermaak.

Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN)

Jasper Groeneveld van BPN heeft de verschillende typen vuurwerk uiteengezet. Het was een verhelderende sessie die aangaf wat de oorsprong van vuurwerk is, van productie tot verkoop aan de consument. Er werd uitgelegd welke categorieën van vuurwerk er zijn. Daarna werden er enkele aandachtspunten van de verschillende categorieën/typen besproken. Er kwamen veel vragen en er ontstond een levendig gesprek.

Bij de stand van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) waren voorbeelden (dummy’s) van consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk uitgestald.

foto dummus bpn

CCV-Memorandum 60 versie 2020

Jan van Sterkenburg van Kiwa R2B heeft de sessie van Willen van Oppen van het CCV overgenomen. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wordt verwezen naar de nieuwe versie van het memorandum 60. Veel punten zoals het brandbeveiligingsniveau blijven hetzelfde. Onveranderd blijft dat de installatie gekeurd moet worden door een inspectie-instelling. De inspectie van het Uitgangspuntendocument (UPD) en de brandbeveiligingsinstallatie moeten straks wel plaatsvinden volgens de CCV inspectieschema’s.

Kennis over sprinklers

Jan van Sterkenburg van Kiwa R2B ging tijdens zijn presentatie in op de werking en complexiteit van sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Nieuwbouw van sprinklerinstallaties voor vuurwerkopslag komt niet veel meer voor. Nadruk ligt op beheer en onderhoud van de installaties. Door de uitleg werd voor de aanwezigen duidelijker wat de werking en het doel van een brandbeveiligingsinstallatie is bij de opslag van vuurwerk. Het voornaamste doel van de sprinklerinstallaties is het ‘onder water zetten’ van het opgeslagen vuurwerk. Dat is anders dan bij andere opslag van gevaarlijke stoffen, waarbij het gaat om het blussen van een beginnende lokale brand in de opslag. Naast deze aspecten is ook de certificering van de installatie besproken. Positieve installatiebevindingen leiden tot een certificaat.