Landelijke Vuurwerkdag 2017

Dit jaar hebben Kenniscentrum InfoMil/Rijkswaterstaat en de Landelijke Werkgroep Vuurwerk coördinatoren (LWVC) voor de tweede keer een Landelijke Vuurwerkdag georganiseerd. Er waren ruim 100 deelnemers vanuit provincies, omgevingsdiensten, de politie, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het bedrijfsleven.

Opening

20171003_100429Jeroen Dubbelman voorzitter van de Landelijke Werkgroep Vuurwerk Coördinatoren opende de dag. Ook dit jaar was er weer veel belangstelling voor het onderwerp vuurwerk. Dit bleek uit het grote aantal deelnemers en het diverse aanbod aan deelsessies.

Fred Mudde van het ministerie van Infrastructuur en Milieu stond plenair stil bij de vele, vaak negatieve, aandacht voor vuurwerk in de media. De letselcijfers en het aantal incidenten met vuurwerk daalt, maar ook de maatschappelijke acceptatie van vuurwerk. Met stellingen is van gedachten gewisseld over onderwerpen die spelen zoals, het verbieden van knalvuurwerk of het onder toezicht laten organiseren van kleine shows door clubs/buurthuizen.

Verdiepende sessies

Tijdens twee rondes was er keuze uit de volgende onderwerpen:

Opslag- en verkoop consumentenvuurwerk

Afbeelding opslag vuurwerkTijdens de presentatie door Christian van Santen van de DCMR Milieudienst Rijnmond en Jan-Peter van Santen van de Omgevingsdienst Midden-Holland is ingegaan op de wijze van uitvoer van controles van de vuurwerkverkooppunten in Zuid-Holland. Controles voor de verkoopdagen richten zich op voorzieningenniveau. Op de verkoopdagen zelf zijn de controles gericht op gedrag. Er zijn een aantal interessante praktijkvoorbeelden en vraagstukken behandeld zoals: Zijn kleefmagneten toegestaan? Mag de deur van de (buffer)bewaarplaats voorzien zijn van een slot?

Carbid, wat is het en hoe te handelen?

Tijdens de sessie van Ronald van Rossum van de gemeente Raalte werd duidelijk dat de gevaren van carbidschieten onderschat worden. Vooral door het beperken van de afsteektijden van vuurwerk heeft carbidschieten in alle delen van het land een opmars gemaakt. Het is daarom zaak om carbidschieten goed te regelen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Carbidschieten wordt dan verboden behalve op oudejaarsdag en buiten de bebouwde kom.Afbeelding BOCK

John Schoonheim van de stichting Carbidschieten Drenthe gaf als afsluiting een korte toelichting over de BOCK (Bewust Oplettende Carbid-Knaller) campagne. Het doel is om de traditie van carbidschieten op een veilige manier te behouden.

Verschillende typen vuurwerk(ontwikkelingen)

Bob Langras van dfp dutch fireworks professional nam ons mee in de ontwikkelingen in vuurwerkproducten en afvuurtechnieken. Met de wijziging van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk wordt compound vuurwerk dit jaar toegestaan. Het gaat om in de fabriek doorverbonden stukken vuurwerk. Er wordt minder milieubelastend vuurwerk ontwikkeld. Voorbeelden zijn tubes op basis van o.a. biopolymeren, herbruikbare tubes, SAS (sterren) met minder belastende stoffen en vuurwerk waar geen of minder afval bij vrijkomt, het zogenaamde no-debris.

In het buitenland wordt gebruik gemaakt van in rekken en stellingen geplaatst en aangesloten vuurwerk. De Nederlandse regelgeving laat dit alleen toe als de constructie in zijn geheel is gecertificeerd. Andere ontwikkelingen zijn letter shooting, 360° shooting, horizontaal schieten en afvuur kliksystemen (voor met name singleshots) zonder ontstekers.

Regelgeving loopt vaak achter op nieuwe ontwikkelingen. Goede communicatie is dan een vereiste. Dit voorkomt onduidelijkheid bij de verlening van de ontbrandingstoestemming alsook in het veld bij de handhaving.

Wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 zijn de provincies niet alleen bevoegd gezag voor Het Vuurwerkbesluit maar ook voor de soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming.

Het afgelopen jaar heeft TAUW een kennisdocument opgesteld over de effecten van Vuurwerk op natuur en een concept Afwegingskader ontwikkeld zowel voor vergunningverleners, handhavers als de vuurwerkbranche.

Marieke van Ginhoven en Franny Tenlima van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant hebben ons meegenomen in de ecologische verantwoording van gemaakte keuzes. Het Afwegingskader is een hulpmiddel bij de inschatting van risico’s op verstoring met gevolgen voor de instandhouding van, met name, vogelsoorten.

CCV-richtlijn Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk: oude of nieuwe wijn?

Met de wijziging van het Vuurwerkbesluit (planning 1 oktober 2018) wordt het memorandum 60 vervangen door de Richtlijn Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk (Richtlijn) van het CCV. Willem van Oppen van het CCV stond in een geanimeerde sessie stil bij de aanleiding voor de Richtlijn. Verder ging hij samen met de aanwezigen in op de verschillen en overeenkomsten tussen het VAS-Memorandum 60 en de Richtlijn. Conclusie is dat het brandveiligheidsniveau uit memorandum 60 ongewijzigd is overgezet in de Richtlijn, en dat de Richtlijn dus goed aansluit bij de bestaande praktijk. Voor de overgang van Memorandum 60 naar de Richtlijn schrijft het Vuurwerkbesluit straks voor dat dit gebeurt bij de eerstvolgende verplichte vijf jaarlijkse toets van het UitgangsPuntenDocument (voorheen PVE).

Uniformering handhaving bij evenementen en opslag/verkoop consumentenvuurwerk

Ronny Vos van Katan Vuurwerk, Ludwig Cairo van de Omgevingsdienst Regio Arnhem en Jolanda Koogje van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben aan de hand van voorbeelden gekeken wat de overeenkomsten en verschillen zijn bij toezicht van zowel evenementen als de opslag van consumentenvuurwerk.

Hoe ga je als toezichthouder bijvoorbeeld om bij:

  • een ongewoon voorval
  • verplaatsing van de locatie of
  • het informeren van omwonenden

Bestrijding vuurwerkoverlast

Mirjam Stevens van Munisense gaf een toelichting over de werking en het gebruik van het vuurwerkdetectie systeem. Het systeem detecteert real-time de exacte locatie en knalsterkte van het afgestoken vuurwerk en zorgt als het ware voor extra ogen en oren boven het gebied. Gedetecteerde knallen worden binnen 10 seconden gecommuniceerd aan Handhaving via de smartphone app en online portal. Het systeem kan daarmee een efficiënte manier zijn om handhaving effectiever in te zetten. Ook is er zicht op het effect van ingezet beleid, doordat objectieve cijfers beschikbaar komen en patronen en "hotspots" inzichtelijk worden. Er werd enthousiast gereageerd over de mogelijkheden van het systeem en er waren zelfs suggesties voor een verdere uitbreiding van het systeem om specifieke vuurwerkartikelen uit te kunnen filteren.

Vuurwerk en de rol van de politie

20171003_135324Joop Couturier van de politie heeft een kijkje gegeven in de werkzaamheden van de politie rond vuurwerk. Er wordt hierbij vaak nauw samengewerkt met de Inspectie- Leefomgeving en Transport. Een voorbeeld hiervan is het onderscheppen van vuurwerk dat per post wordt verstuurd. Ook is ingegaan op de problemen van het gebruik van vuurwerk tegen de politie. Met soms vergaande gevolgen als letsel en materiële schade.

Vuurwerk=springstof?

20171003_124722Fred de Groot van Fretan.NL ging in op de verschillen en overeenkomsten tussen vuurwerk en springstof. Van Marco Polo tot de ramp in Enschede, alles kwam in vogelvlucht voorbij. Wat kan ontploffen en wat zijn daar de vereisten voor. Het opsluiten van vuurwerk en springstof heeft een grote invloed op eventuele schade. Het was een leerzame sessie waarbij is benadrukt dat er veel stoffen en voorwerpen kunnen ontploffen zonder dat ze als ontplofbaar zijn ingedeeld binnen klasse 1 van het ADR.

Brandbeveiliging in en rondom vuurwerkbewaarplaatsen

Door Hans Bongertman van KIWA/R2B werd een heldere presentatie gegeven over sprinklerinstallaties bij (buffer)bewaarplaatsen voor consumentenvuurwerk. Vanuit het perspectief van de inspectie-instelling werd ingezoomd op praktijksituaties. Een inspectie beperkt zich tot de BIO (bouwkundige, installatietechnische en organisatorische) maatregelen.

Verschillende soorten moedersprinklers zijn besproken en getoond. Moedersprinklers zijn essentieel voor de werking van de sprinklerinstallatie en moeten binnen de gestelde termijnen vervangen worden. Bij toezicht moet uitdrukkelijk worden nagegaan dat bij vervanging de gehele sprinklerkop en niet uitsluitend het glaasje wordt vervangen.

Vuurwerk in postpakketten

Albert Heijgen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft tijdens de Vuurwerkdag het initiatief genomen tot een extra presentatie. Vuurwerk in postpakketten staat momenteel in de volle belangstelling.

Het aantal vuurwerkpakketten dat bij de landelijke distributiecentra van koeriersbedrijven wordt aangetroffen stijgt. Verzenden maar ook bestellen van vuurwerk via een koerierdienst is verboden. Medewerkers van koeriersbedrijven worden (onvrijwillig) aan grote risico’s blootgesteld. Intensivering van controle van de gehele keten is noodzakelijk. Een koeriersbedrijf is verantwoordelijk voor wat zich in hun distributiecentrum bevindt en wat hun medewerkers vervoeren. Daarom wordt van deze koeriersbedrijven verwacht dat zij een (hoofd)rol spelen bij het signaleren van vuurwerk in pakketten. Om de koeriersbedrijven hierbij op weg te helpen neemt het ILT (tijdelijk) het initiatief tot het uitvoeren van controles. ILT heeft hierbij de mogelijkheid om speciaal opgeleide honden in te zetten, die vuurwerk op geur kunnen herkennen.

Noodseinmiddelen als vuurwerk

Albert Heijgen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) startte met een formele beschouwing over het toenemende gebruik van noodseinmiddelen in en rondom voetbalstadions. Wat is wel of niet verboden volgens de wetgeving. Daarna heeft hij aan de hand van meerdere voorbeelden de huidige onduidelijkheden en (on)mogelijkheden besproken. Hij ontving hiervoor de nodige input van de luisteraars, waardoor er levendige discussies waren. Er zijn veel partijen bij betrokken. Er is daarom veel afstemming nodig om problemen aan te pakken.

Afsluiting

20171003_152912De dag werd spetterend afgesloten met een PSE vuurwerk demonstratie door dfp. Het was een zeer geslaagde dag met veel enthousiaste sprekers en deelnemers. Er is veel kennis uitgewisseld en er was voldoende tijd om te netwerken. Tot ziens op de Landelijke Vuurwerkdag 2018!