Samenvatting Vuurwerkbesluit september 2015

Met deze wijziging van het Vuurwerkbesluit worden twee Europese richtlijnen: de Pyrorichtlijn 2013 en de uitvoeringsrichtlijn geïmplementeerd.De aanpassingen van het Vuurwerkbesluit gaan over het in de handel brengen van vuurwerk.

De wijzigingen in vergelijking met Pyrorichtlijn 2007 gaan vooral over de herverdeling van verantwoordelijkheden voor verschillende marktdeelnemers en het stroomlijnen van de procedures (zoals de wijze van aanmelding van conformiteitsbeoordelingsinstanties).

  • Importeurs en distributeurs zijn medeverantwoordelijkheid voor de uitvoering van verplichtingen voor de fabrikanten. Importeurs moeten controleren of de fabrikant de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft uitgevoerd en de voorgeschreven technische documentatie heeft opgesteld. Ook moeten importeurs controleren of de pyrotechnische artikelen de juiste markering hebben en van instructies en informatie over de veiligheid zijn voorzien. Het aanbrengen van hun naam en adres op het product is ook een verplichting.

  • Distributeurs moeten controleren of het pyrotechnische artikel van de CE-markering en de naam van de fabrikant en van de importeur is voorzien en of het vuurwerk de vereiste documentatie en instructies bevat.

  • Marktdeelnemers moeten met markttoezichtautoriteiten samenwerken en passende maatregelen nemen wanneer zij niet-conforme pyrotechnische artikelen hebben geleverd.

  • Voor alle marktdeelnemers zijn aangescherpte traceerbaarheidsverplichtingen vastgelegd. Op pyrotechnische artikelen moeten de naam en het adres van de fabrikant zijn aangebracht en een nummer om vast te stellen om welk artikel het gaat en welke technische documentatie erbij hoort. Iedere marktdeelnemer moet de autoriteiten kunnen meedelen van welke marktdeelnemer hij een pyrotechnisch artikel heeft ontvangen of aan wie hij een artikel heeft geleverd.

  • Aangemelde instanties nemen deel aan de Europese coördinatiegroep van aangemelde instanties en gebruiken de besluiten van deze groep als richtsnoeren.

  • Dochterondernemingen of onderaannemers voldoen ook aan de aanmeldingseisen. Daarnaast kennen aangemelde instanties registratienummers toe aan pyrotechnische artikelen.