Beoordelen meldingen Besluit bodemkwaliteit (verdieping)

Aanleiding

Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater. De meeste toepassingen van bouwstoffen, grond of baggerspecie meldt de initiatiefnemer bij het bevoegd gezag van de gemeente of de waterkwaliteitsbeheerder. Wanneer de gemelde toepassing niet voldoet aan het lokale beleid, kan het bevoegd gezag dit aan de melder laten weten. Hetzelfde geldt wanneer de aangeleverde informatie van onvoldoende kwaliteit is.

De verdiepingscursus 'Beoordelen meldingen Besluit Bodemkwaliteit' heeft als insteek dat er een melding voor een toepassing komt. Welke acties, activiteiten en handelingen moeten dan gedaan worden?

Op welke aspecten kunt u de melding beoordelen? Wat kan, mag of moet er juist gedaan worden bij onvolkomenheden in de melding? Hoe kan en mag omgegaan worden met afwijkingen in toegepaste protocollen? Welke rol spelen verificatieonderzoeken of steekproeven? Welke handvatten heeft u bij overschrijding van de realisatieperiode?

Er wordt dieper ingaan op de verschillende milieuhygiënische verklaringen. En hun impact op het doen van een melding of het realiseren van een nuttige toepassing. Ook leert u de diverse stoffenpakketten kennen en de diverse rekenregels uit de Regeling bodemkwaliteit.

Tijdens deze training komen ook de raakvlakken met bijvoorbeeld het Besluit lozingen buiten inrichtingen (Bbi) aan de orde.

Doelgroep

Toezichthouders en handhavers (bij Waterschappen en Rijkswaterstaat) die in de dagelijkse praktijk in aanraking komen met het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen in oppervlaktewater en verdieping zoeken in het beoordelen van Bbk meldingen.

Vereiste voorkennis

De training is bedoeld voor waterbeheerders die de training 'Beoordelen meldingen Besluit bodemkwaliteit (basis)' gevolgd hebben en voor de meer ervaren waterbeheerders die verdieping zoeken in de uiteenlopende aspecten die bij een melding in beeld komen of die inzicht willen krijgen in de ontwikkelingen van de herziening van het Bbk.

Gerelateerde trainingen

Training Beoordelen meldingen Besluit bodemkwaliteit (basis).

Resultaat

Na deze training:

 • Kent u de details, aandachtspunten en hulpmiddelen van het beoordelen van een melding.
 • Hebt u inzicht in de onderscheiden milieuhygiënische verklaringen en de details die nodig zijn om een melding te kunnen beoordelen en een toepassing te kunnen handhaven.
 • Bent u bekend met de mogelijkheden en aandachtspunten van het toezicht op toepassingen de wijze waarop eventueel verificatieonderzoek kunt uitvoeren.
 • Bent u op de hoogte van de ontwikkelingen die het Besluit bodemkwaliteit doormaakt in het
  kader van de Herziening die naar verwachting in 2015 van kracht wordt.

De training heeft de invalshoek vanuit handhaving en toezicht, maar behandelt zeker ook het brede kader. De training gaat nadrukkelijk in op het afhandelen van meldingen en uitvoeren van toezicht en handhaving. De cursus is zo opgezet dat de inbreng van eigen casuïstiek gestimuleerd wordt, waardoor een directe koppeling met de eigen praktijk wordt gemaakt.

Programma

U krijgt in deze vervolgtraining uitleg over de volgende onderwerpen:

 • welke zaken moeten wél gemeld worden en welke zaken juist niet
 • hoe vindt een melding plaats en welke (reactie)termijnen horen daarbij
 • noodzaak en de status van een reactie op een melding
 • de diverse (nieuwe) toepassingen uit artikel 35
 • de regels van het tijdelijk opslaan van grond of baggerspecie
 • de circulaire ‘diepe plassen’ die wettelijk verankerd gaat worden in het gewijzigde Bbk
 • raakvlakken en dwarsverbanden met de watervergunning en het Besluit lozen buiten inrichtingen
 • de reikwijdte en de impact op het doen van een melding van de verschillende milieuhygiënische verklaringen

Studiewijze

De presentaties over de verschillende onderdelen worden afgewisseld met volop mogelijkheden voor discussie, uitleg en gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen.


Duur, kosten en locatie

Deze training duurt twee dagen (van 9.30 tot 16.30 uur) en vindt plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht. De kosten bedragen € 1240,- (exclusief btw) inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

Heeft u interesse?

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Ik heb interesse in deze training

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een incompanytraining?

Of heeft u vragen over de training?

Neem contact met ons op