Milieu voor de RO-professional

Ruimtelijke ordening en milieu raken steeds meer verweven. Ontwikkelingen vinden veelal binnen stedelijk gebied plaats, waar allerlei functies effect op elkaar hebben. Milieu- en andere omgevingsaspecten zijn medebepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden. Ontwikkelingen in het buitengebied zijn door de milieuwetgeving nauwelijks meer mogelijk.

Als milieuaspecten te laat aan bod komen in een bestemmingsplanproces, kan dit vergaande (financiële) consequenties hebben. Soms blijkt een ontwikkeling ineens niet meer mogelijk. Maar als je goed weet met welke kaders je te maken hebt, is er vaak meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht wordt.

In deze training gaan wij onder andere in op de volgende aspecten: Hoe zorg je ervoor dat je tijdig de maatgevende milieuaspecten in beeld krijgt? Hoe formuleer je de juiste onderzoeksvraag aan de milieuspecialist? Welke aspecten kunnen allemaal van belang zijn?

Doelgroep

De training is bedoeld voor planjuristen/juridisch medewerkers werkzaam bij gemeenten, die zich bezighouden met het opstellen van bestemmingsplannen. Wij richten ons op RO-professionals met beperkte kennis van de milieuwetgeving.

Resultaat

Na het volgen van deze training:

  • heeft u kennis van relevante milieuwetgeving op hoofdlijnen
  • weet u welke milieuonderzoeken van belang kunnen zijn bij ruimtelijke plannen
  • heeft u van enkele milieuaspecten (bedrijven en milieuzonering, geluid, geur, externe veiligheid) nadere kennis van het wettelijk kader, de wijze van onderzoek en mogelijkheden borging in het bestemmingsplan
  • weet u beter hoe u de juiste onderzoeksvraag stelt
  • weet u (op hoofdlijnen) wat er anders gaat worden door de komst van de Omgevingswet.

Programma

De training bestaat uit twee dagen (niet aaneengesloten).

Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een intake per mail plaats. Hierin worden uw persoonlijke leerdoelen en huidige ervaring met het onderwerp in kaart gebracht.

In de training krijgt u praktijkgerelateerde presentaties van verschillende sprekers. Daarbij is er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Tijdens de trainingsdagen doet u een aantal oefeningen om een beter begrip te krijgen van de milieuaspecten.

Na de eerste trainingsdag krijgt u een huiswerkopdracht op basis van een casus uit uw eigen praktijk. De uitwerking van deze opdracht bedraagt circa 1 dagdeel.

Heeft u de gehele training gevolgd, dan ontvangt u een bewijs van deelname van de OmgevingsAcademie NL.

Vereiste voorkennis

Geen


Heeft u Interesse?

De training duurt 2 dagen (van 09.30 tot 16.00 uur) en vindt plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht. De kosten bedragen € 1240,- (exclusief btw) inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Ik heb interesse in deze training

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.