Wij zijn de Klantenraad InfoMil

Wie vormen de Klantenraad InfoMil? De leden doen hun uiterste best om de dienstverlening - in de brede zin van het woord - van InfoMil zodanig te beïnvloeden dat het blijft aansluiten bij de behoeften van de klanten. Op deze pagina stellen ze zich voor.

Marcel Rietberg

Marcel is hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen bij de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het afhandelen van meldingen en vergunningaanvragen op het gebied van de Wabo. Ook voert de afdeling taken uit op het terrein van bouw- en woningtoezicht en brandveiligheid.

Als voorzitter van de Klantenraad van InfoMil wil hij zijn achterban betrekken bij het tot stand komen van de producten van InfoMil. Dit betekent aan de ene kant ervoor zorgen dat wat er op de werkvloer leeft, bij de beleidsmakers terecht komt. En andersom, dat de werkvloer over adequate instrumenten beschikt om het beleid zo goed mogelijk uit te voeren. Hij geeft ook input over de rol die InfoMil kan spelen in de kennisinfrastructuur van het omgevingsrecht. Daarbij voorziet hij de rol van InfoMil in de toekomst meer als kennismakelaar, dan als kenniseigenaar. Een continue verbetering van de dienstverlening van InfoMil ziet hij als een uitdaging!

Aris Blok

Aris is momenteel werkzaam bij het ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Als sinds 1981 houdt hij zich bezig met vergunningverlening en handhaving in kader van de milieuwetgeving. Eerst bij de provincie Noord-Holland, later bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en nu bij het ministerie. Daarnaast is hij voorzitter van de Adviesgroep Industriële Emissies.

Daniël Broer

Daniël is sinds 2005 werkzaam bij de gemeente Hengelo. Daarvoor heeft hij 9 jaar gewerkt bij een groot adviesbureau en hij heeft in die periode werkzaamheden verricht voor en bij diverse gemeenten en milieudiensten in Nederland.
In zijn functie van procesmanager vergunning houdt hij zich bezig met het hele proces van vergunningverlening Wabo-breed. Vanuit zijn specialisme "milieu" verleent hij daarnaast vergunningen aan ‘grote-' en gpbv-inrichtingen en adviseert hij op ruimtelijke plannen.

Fokko Dam

Fokko is sinds 1 juli 2008 werkzaam bij de Milieudienst West-Holland als (sr.) toezichthouder. Daarvoor was hij als vergunningverlener / toezichthouder werkzaam bij de gemeente Alphen aan den Rijn.
Hij heeft ervaring met diverse werkgebieden, waaronder ook de GGO-bedrijven (Genetisch gemanipuleerde Organismen). Hij heeft diverse contacten op dat gebied met beleidsmakers, vergunningverleners en toezichthouders bij de Ministeries.

Sinds 1 januari 2016 werkt hij ook voor de DCMR. Dit betreft dan met name de WABO-controles bij de BRZO-bedrijven binnen de regio van de ODWH.

Berend Drenth

Berend is sinds 1 december 2011 werkzaam bij de Omgevingsdienst regio Utrecht als toezichthouder. Tegenwoordig is hij druk met industriële en voormalig provinciale bedrijven. Daarvoor was hij ongeveer 14 jaar werkzaam bij de gemeente De Bilt. Eerst als coördinator, toezichthouder en vergunningverlener binnen het team milieu en na de professionalisering alleen als toezichthouder. Toen verleende hij vergunningen voor o.a. het RIVM, crematoria en metaalsmelterijen. Hiervoor was hij 5 jaar werkzaam bij de milieudienst Noordwest Utrecht als toezichthouder vergunningverlener voor de regio Maarssen Maartensdijk.
Met elkaar heeft hij ongeveer 30 jaar ervaring binnen het milieuveld.

Rogier van Kalken

Rogier is werkzaam bij de Omgevingsdienst IJmond en heeft ervaring met de gemeentelijke milieuvergunningverlening, handhaving en ruimtelijke advisering. Daarnaast is hij betrokken bij het opstellen van de jaarlijkse milieuwerkprogramma's. Hij heeft ook specialistische kennis op het gebied van externe veiligheid en agrarische regelgeving.

Jeroen Kroes

Jeroen is toezichthouder milieu binnen de Omgevingsdient IJsselland (voorheen bij de gemeente Deventer) en energie-ambassadeur bij het Kennispunt energie en duurzaamheid van de Omgevingsdient IJsselland.
Jeroen is sinds 1 april 2010 werkzaam als toezichthouder milieu. Daarvoor heeft hij 20 jaar in het bedrijfsleven gewerkt in diverse technische functies en als milieucoördinator. Hiermee spreekt hij zowel de taal van het bedrijfsleven als die van de overheid.

Wilma van Mil

Wilma werkt sinds 1997 bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. De eerste 10 jaar als juridisch beleidsmedewerker bij verschillende vergunningenbureaus, eerst voor provinciale en gemeentelijke vergunningen, later specifiek voor stadgebied  Rotterdam en het havengebied Rotterdam. Daarnaast was zij nauw betrokken bij het MDW-traject en de implementatie Wabo. De laatste jaren werkt zij als senior adviseur bij de accountafdeling, is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse werkplannen, verschillende implementatie projecten en heeft een periode meegewerkt aan de Omgevingswet bij het ministerie. Op dit moment zijn (implementatie van) de Wet VTH en de Omgevingswet voor haar specifieke aandachtspunten.

Ken Vervaart

Ken coördineert bij de provincie Noord-Holland de activiteiten van het Opdrachtgeversaccount Omgevingsdiensten (OGA). Als opdrachtgever zorgt het OGA ervoor dat de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten over de middelen, (beleids)kaders en opdracht beschikken om de doelstellingen van de provincie te realiseren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het Omgevingsrecht.


Klantenraad InfoMil

U kunt uw mening en suggesties over de dienstverlening van InfoMil aan ons doorgeven. Wij zorgen voor concrete signalen, adviezen en acties richting InfoMil.

Marcel Rietberg

Marcel Rietberg

Aris Blok

Aris Blok

Daniël Broer

Daniël Broer

Fokko Dam

Fokko Dam

Berend Drenth

Berend Drenth

Rogier van Kalken

Rogier van Kalken

Wilma

Wilma van Mil

Ken Vervaart

Ken Vervaart