Wet- en regelgeving

Deze pagina's geven u een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving over asbest. U krijgt een korte toelichting over het doel en de werkingssfeer. De afzonderlijke wetteksten zijn als links in een tabel opgenomen. Een overzicht van de belangrijkste asbestregelgeving vindt u hieronder.

Werken met asbest is gevaarlijk. Daarom gelden voor het omgaan met asbest wettelijke regels. Welke regels voor u van toepassing zijn is afhankelijk van een aantal factoren.

Particulieren die asbestbevattend materiaal willen verwijderen krijgen te maken met het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

Als u beroepsmatig, dus als werkgever, werknemer of zelfstandige met asbest omgaat is ook het Arbeidsomstandighedenbesluit van belang.

Daarnaast is nog andere regelgeving belangrijk zoals het Productenbesluit asbest. Het Productenbesluit asbest verbiedt onder andere het in voorraad houden en bewerken van asbest.