Toestemming milieu (Omgevingsvergunning Milieu)

Artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo schrijft voor dat het zonder omgevingsvergunning verboden is om een inrichting of mijnbouwwerk op te richten, te veranderen, de werking te veranderen of in werking te hebben. Deze verplichting voor een omgevingsvergunning milieu geldt voor:

Voor de rest van de inrichtingen geldt dat zij vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar een "Schematische weergave van typen inrichting".