Regelgeving Geluid

Het voorkomen van nieuwe en de aanpak van bestaande geluidhinder is ingewikkeld. Dat komt deels door de verscheidenheid in de geluidhinderbronnen. Dit heeft tot resultaat dat er een verscheidenheid is aan wettelijke kaders. Sommigen gericht op voorkoming van geluidhinder zoals de Wet geluidhinder voor (spoor)wegen en sommigen gericht op een bestaande situatie (bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit voor bedrijven).

Hoe werkt het vanaf 2023?

Informatiepunt Leefomgeving

Wet milieubeheer (Wm)

Hoofdstuk 11 Wm regelt, via geluidproductieplafonds, de geluidbelasting van rijkswegen en spoorwegen. Daarnaast bevat dit hoofdstuk de Europese verplichtingen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen.

Wet geluidhinder (Wgh)

De Wgh is een beoordelingskader bij de aanleg/wijzigen van provinciale en lokale (spoor)wegen (uitgezonderd 30 km-wegen) en gezoneerde industrieterreinen. Hij is ook van toepassing bij de realisatie van gevoelige bestemmingen bij eerder genoemde bronnen.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Voor het aspect geluid zijn vooral de toestemmingen "bouwen", "afwijken bestemmingsplan" en "milieu" van belang.

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven (inrichtingen).

Voor bedrijven die geen Omgevingsvergunning milieu hebben bevat het Activiteiten-besluit  geluidnormen waaraan zij moeten voldoen.

Lokale regelgeving

De gemeenteraad kan op basis van art. 149 Gemeentewet verordeningen opstellen. Zo heeft elke gemeente een algemeen plaatselijke verordening die bijvoorbeeld evenementen regelt.

Wet ruimtelijke ordening

De Wro is het instrument om ruimtelijke behoeften als wonen, werken, recreëren, mobiliteit, water en natuur in onderlinge samenhang te verdelen.

Crisis- en herstelwet

De Chw geeft voor bepaalde projecten de mogelijkheid om van geluidregelgeving af te wijken. Dit geldt voor "Ontwikkelingsgebieden" en "Innovatieve experimenten".

Bouwbesluit 2012

In hoofdstuk 3  staan onder andere regels ter bescherming tegen geluid van buiten. Daarnaast staan in hoofdstuk 8 regels ter beperking van bouwlawaai.

Interimwet Stad en milieubenadering

De Interimwet Stad- en milieubenadering biedt de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden af te wijken van de wetgeving.

Tracéwet

De Tracéwet regelt de ruimtelijke inpassing van nieuwe of wijziging van bestaande (spoor)- en waterwegen. De Tracéwet heeft geen betrekking op ondergrondse en bovengrondse buisleidingen.

Wegenverkeerswet 1994

De Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994) vormt de basis voor alle verkeersregels. Het aspect geluid kan als mogelijke hinderfactor onderdeel uitmaken van de afwegingen in een verkeersbesluit.

Wet luchtvaart

Het beperkingengebied van een luchthaven is een zone waar planologische beperkingen van kracht zijn. Daarnaast kunnen beperkingen worden opgelegd voor de bestemmingen van gebouwen in een ruimere zone rond de luchthaven.