Grenswaarden

Voor de te beoordelen activiteiten gelden grenswaarden op geluidsgevoelige bestemmingen. Zoals gebruikelijk bij het beoordelen van geluid van inrichtingen zijn grenswaarden gesteld voor de dag- avond en nachtperiode:

  • dagperiode loopt van 07.00 uur tot 19.00 uur
  • avondperiode loopt van 19.00 uur tot 23.00 uur
  • nachtperiode loopt van 23.00 uur tot 07.00 uur

Deze perioden gelden niet voor alle inrichtingen:

Het Activiteitenbesluit bevat standaard waarden die van toepassing zijn voor de meeste inrichtingen. Voor specifieke type inrichtingen en gebieden gelden andere waarden. De grenswaarden hieronder gelden niet, deels of onder voorwaarden in de volgende gevallen:

Standaard toetsingskader inrichtingen (art. 2.17 lid 1)

Voor het toegestane langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en maximale geluidsniveau (LAmax) geldt het standaard toetsingskader uit de volgende tabel (tabel 2.17a Activiteitenbesluit).

tabel 2.17a Activiteitenbesluit


Norm (dB(A))

Periode (uur)

07-19

19-23

23-07

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

50

45

40

LAr,LT in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen

35

30

25

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70

65

60

LAmax in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen

55

50

45

Deze waarden gelden niet als specifieke algemene regels gelden voor het type inrichting of gebied. Het betreft:

Inrichting op een gezoneerd industrieterrein (art. 2.17 lid 2)

Voor inrichtingen die liggen op een volgens de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein gelden de grenswaarden van het standaard toetsingskader ook  op 50 meter van de grens van de inrichting (art. 2.17 lid 2).

Inrichting op een bedrijventerrein (art. 2.17 lid 3)

Voor inrichtingen die op een bedrijventerrein (uitgezonderd gezoneerde industrieterreinen) liggen geldt het toetsingskader uit de volgende tabel (tabel 2.17c).

tabel 2.17c Activiteitenbesluit


Norm (dB(A))

Periode (uur)

07-19

19-23

23-07

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen
op het bedrijventerrein

55

50

45

LAr,LT in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen
op het bedrijventerrein

35

30

25

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen
op het bedrijventerrein

75

70

65

LAmax in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen
op het bedrijventerrein

55

50

45

Het beschermingsniveau voor op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein ligt hier 5 dB(A) lager (de grenswaarde is 5 dB(A) hoger). Het beschermingsniveau binnen de geluidsgevoelige objecten (in- en aanpandig) verschilt niet van het standaard toetsingskader van art. 2.17 lid 1. Het toetsingskader voor geluidgevoelige gebouwen buiten het bedrijventerrein is gelijk aan art. 2.17 lid 1.

Een bedrijventerrein is (art. 1.1): "cluster aaneengesloten percelen met overwegend bedrijfsbestemmingen, binnen een in een bestemmingsplan als bedrijventerrein aangewezen gebied, daaronder niet begrepen een gezoneerd industrieterrein".

Tankstations (art. 2.17 lid 4)

Voor inrichtingen die uitsluitend of in hoofdzaak vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas verkopen geldt het toetingskader uit de volgende tabel (tabel 2.17d Activiteitenbesluit).

tabel 2.17d Activiteitenbesluit


Norm (dB(A))

Periode (uur)

07-21

21-07

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

50

40

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70

60

Tabel 2.17d stelt alleen normen op de gevel, er is dus geen specifieke bescherming van het binnenmilieu.

Als de inrichting op een gezoneerd industrieterrein gelden de waarden uit tabel 2.17D ook op 50 meter van de inrichting.

Agrarische inrichtingen (art. 2.17 lid 5)

Voor inrichtingen met agrarische activiteiten, met uitzondering van glastuinbouwbedrijven die binnen een glastuinbouwgebied liggen, geldt het toetsingskader uit de volgende tabel (tabellen 2.17e en 2.17f Activiteitenbesluit).

De grenswaarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) gelden uitsluitend voor geluid van vast opgestelde installaties en toestellen. Het geluid van werkzaamheden en activiteiten wordt hierbij niet meegenomen.

tabel 2.17e en 2.17f Activiteitenbesluit


Norm (dB(A))

Periode (uur)

06-19

19-22

22-06

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

45

40

35

LAr,LT in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen

35

30

25

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70

65

60

LAmax in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen

55

50

45

Een agrarische activiteit is: "het geheel van activiteiten dat betrekking heeft op gewassen of landbouwhuisdieren voor zover deze geteeld of gekweekt onderscheidenlijk gefokt, gemest, gehouden of verhandeld worden."

Glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied (Artikel 2.17, lid 6)

Voor een glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied, geldt het toetsingskader uit de volgende tabel (tabel 2.17g Activiteitenbesluit).

tabel 2.17g Activiteitenbesluit


Norm (dB(A))

Periode (uur)

06-19

19-22

23-06

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

50

45

40

LAr,LT in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen

35

30

25

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70

65

60

LAmax in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen

55

50

45

Een glastuinbouwbedrijf is: 'een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het in een kas telen van gewassen. Met uitzondering van een zodanige inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd tot het in een kas telen van eetbare paddenstoelen of witlof.'

Een glastuinbouwgebied is: 'cluster aaneengesloten percelen met overwegend glastuinbouwbestemmingen.'

Windturbines

De artikelen 2.17 t/m 2.22 zijn niet van toepassing op een windturbine of een combinatie van windturbines. De bescherming tegen geluidhinder door windturbines is in paragraaf 3.2.3 "In werking hebben van een windturbine" geregeld.

Dit toetsingskader geldt voor windturbines of een combinatie van windturbines. Een windturbine is in art. 1.1 gedefinieerd als: "een apparaat voor het opwekken van elektrisch of thermisch vermogen uit wind". Het beschermingsniveau op de gevel van gevoelige gebouwen en bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein bedraagt 47 dB Lden en 41 dB Lnight. (art. 3.14a )

De beoordelingsgrootheden Lden en Lnight zijn gedefinieerd in Europese Richtlijn nr. 2002/49/EG inzake evaluatie en beheersing van omgevingslawaai.

Traumahelikopters

De regels voor traumahelikopters staan in paragraaf 3.3.6 "Het gebruik van hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen".

Voor het geluid van traumahelikopters gelden de artikelen 2.17 t/m 2.22 niet. Er gelden ook geen vervangende immissiegrenswaarden. Wel is het bronvermogen van een traumahelikopter begrensd tot 140 dB(A).

Buitenschietbanen

Voor het geluid van buitenschietbanen gelden de artikelen 2.17 t/m 2.22 niet. De bescherming tegen geluidhinder door buitenschietbanen is in paragraaf 3.8.3 "Buitenschietbanen" geregeld.

Het beschermingsniveau op de gevel van gevoelige gebouwen en bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein bedraagt 50 dB Bs,dan. Bs,dan is de hinderrelevante geluidbelasting door schietgeluid voor het gemiddelde van de dag-, avond- en nachtperiode.