Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit geluid

Op deze pagina vindt u informatie over toekomstige ontwikkelingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die gevolgen hebben voor het thema Geluid. Een overzicht van eerder doorgevoerde wijzigingen (vanaf 2008) in het Activiteitenbesluit en - regeling met gevolgen voor het thema Geluid vindt u op de pagina 'Overzicht aanpassingen regelgeving'.

Omgevingswet en Aanvullingswet geluid

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zal een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten en AMvB's voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie. Voorbeelden zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. Zie verder de website aan de slag met de Omgevingswet.

Via de Aanvullingswet geluid worden de regels voor rijksinfrastructuur uit de Wet milieubeheer en de regels van de overige bronnen uit de Wet geluidhinder geïntegreerd in de Omgevingswet. Zie voor meer informatie over dit wetgevingstraject de pagina over de Aanvullingsspoor geluid.


Hoe werkt het vanaf 2022?

Informatiepunt Leefomgeving

Externe informatie

Hoe komt een AMvB tot stand?

Een Algemene maatregel van bestuur (zoals het Activiteitenbesluit) is een uitvoeringsregeling. De totstandkoming is eenvoudiger en sneller dan bij een wet. Voor informatie over hoe een uitvoeringsregeling tot stand komt wordt verwezen naar Hoe komt een wet tot stand.